Full Text / Transcription of AMIGOE-1959-05-28 (2024)

Kantoor: Consciontiesteeg: 28 -29 J9ove: N.y. Poulus Drukkerij, Willemstad, Curacao
DONDERDAG 28 MEI 1959
Amigoe
DAGBLAD VOOt Dl NEDERLANDSE ANTILLEN
76 JAARGANG No. 100125
Telefoon: Redactie: 23858 Advertentie: 23550 Abonnementen en Bezorging: 24399
MACHTSSTRIJD IN CHINA
onze wereld van vandaag
U te
.
staat , eds is beweerd, dat een
'°firipi 'n China voornamelijk
Se n , e en ceremoniële verplichtin
VerL et en daarom zou niemand
laats. z '-' n geweest indien op he!
gres j
°uden communistisch con
topul
e
mand zou zijn gekozen als d
zeventig-iarlÊ 3 generaal
ktt .' die over records beschikt
Hm„ an zien van gevechtsoverwir.
'HcW en geslaagde revolutionnaire
gelCoJlemin § en. Het is. anders uit
ieman?n ' D e keus is gevallen op
te d' die met ceremonies weinig
*°Hcie v" Wil hebben, doch een uit
Han "i
Jk kundig partijleider is, een
C(w . Veel heeft geschreven over
lVege
u"istische theorieën en aller
'ePuhide ërenzen der volks
"
*ijn • Wordt gevreesd wegen?
b^ eiSen betreffende de discipline
Chj ,n de partij. Het is Liv Shao
Ma'ö Je °P verzoek 'van onder meer de Sf
"Toeng de hoogste macht ir
kteg aat °P zijn schouders heeft ge
Hieu en China heeft men van d?
6 . v°orzitter van de volksrepu
\s nirr>mer veel vernomen; in hel aa hst
Zelf ecnter had hi; een voor
Wet( jaande Positie in de partij en
Ven , steeds door Mao de hand bo

ke . hoofd gehouden als mogelij

ge? V°lger' Liv heeft in Moskou
HiBrn eenheid gekregen het commun0 g !te bestuderen en daarna meer
an de Russen de volgzaamheid
\w ndet"danen met alle kracht beVw ' Het is buiten ki-if ' dat dit
e Chinese kopstuk, deze tenge\ '?UUr met zijn doordringende
V«st Zal werken aan de toe
"
Wz van zijn land en dat hij daar
zal ontzien. Dat zal hij
"ens ook bezwaarlijk kunnen,
hu •' althans de huidige moeilijk
!T|. etl van de republiek met zijn
r dan 650 miljoen mensen gosd
k °men.
def
U w'l eerst trachten de kwestie
°Wo
V
.olksc °mmunes tot een goede'
Op Ssing te brengen; daarover zijn
D'ln Parti -: congres veel klachten
beuen^ekomen en het was algemeen
fet>
n?' dat honderdduizenden boe
Crjrr. ZlCn met het systeem van di?
dat
'llunes niet konden verenigen,
lli et , deze typisch -communistische
' anrt°de Van verdeling van goed en t) e zal moeten worden* herzien.
dUiz
' eu*c leider heeft dadelijk een
dje ndtal inspecteurs aangesteld,
v9ti °r
6r de g°hele uitgestrektheid
Vatl
~n"ia de practische resultaten
ten commune-systeem bcstude
% 6n daarover binnen zeer korte
4e raPPort moeten uitbrengen bi.;
Wlte
°te baas - Er is in de officiëlt
ten
., ndmaking daaromtrent „verge,
-»ls !^e ° te delen, dat dc inspecteurs
*»an , eerste taak hebben om na te
Vot
, in hoeverre de productie kan
l,iü en verhoogd. Er zal volgens
n ° g veel harder moeten worden
hij t enalgemeen denkt men, da*
la j e*- systeem der communes nooit
h!a Veranderen omdat het nu een
a)s in de .leer boeken uit Moskou
hanVolk°men beproefd wordt aange
Ma "W° TsG
- Toeng. zeker een com
tner lst 'n hart en nieren, heeft nim
?aan
Vee' willen weten van samen
hes j. mc*de Sovjet-Unie; steeds
4e„ ni J de onderdanen voorgehou
4en' dat de Russen hun beste vrien
ü{st Zl3n, maar dat zij toch»op een
o^. nd moeten worden gehouden
*H e,at de Chinese ideologie ondanks iets teveel afwijkt van diè der SovVl' Deze theorie heeft het Kremlin Ital 6eils vei'bitterd en verschillende
Ov ef
n kon men geruchten opvangcv,
eer> verwijdering tussen de
van Europa en die van
hoQf". Met Liv aan he'.
4en der volksrepubliek kan wor
>Het
verwacht, dat de betrekkingen
Set! roos-Hsjef zullen worden aan
tev aald- De nieuwe president heeft
vr>o aan de Hussen te danken

kJ Vat zijn politieke scholing be
lia —om nu het voetspoor van
j. te volgen.
fe ed
et is een publiek geheim, dat Liv
\i^
Qs :aren zoekt naar geheel nieuVormen voor de uitvoering van
IV , Co,nmunistisch ideaal in zijn
hij zou dc leerstellingen
en Lenin willen aanpas
ÏOq aan die v *» Confucius om daar
-4„ r «leer vertrouwen te wekken bij
len
Co»servatieve boeren, die geri
ng ,de regeringsbepalingen hebben
«eu efdmaar evenzeer hebben
n acht de voorschriften te sabote
lUiE olTldat zij in hun hart de ovei
ter, nS hadden in strijd met de wei
Wn an hun voorvaderen te hande
-4e | iv is psycholoog genoeg om op
ge^ ari8e duur de mensen lot ander*t dCllten te brengen; en mochten
heg Wat tegenstrevende e:e
menten over zijn, dan is er nog altijd ruimte in dc even uitgestrekte als
onzindelijke gevangenissen.
Een grote vraag voor hei westen
is in hoeveree de machl van Ma Liv tot een botsing zal leiden. In te
genstelling tot de algemene verwachting immers is eerstgenoemde voorzitter van de Chinese communisti
sche partij geworden en heeft daarmede een machtspositie behouden.
Liv Shao-Chi streeft naar nog meer bevoegdheden dan hij al heeft — en
hij kan rekenen op onvoorwaard ;
lijke steun van zijn Russische vrienden. En dit laatste kan van Mao TseToeng niet worden gezegd.
Ook de „vrijheidsbewe
ging” is verboden in Oeganda
Kampala — Dc regering van
Oeganda heeft woensdag de on
langs opgerichte „urvheidsbeioeoinjr rerboden, omdat dc doelstellingen
van dc nieuwe party dezelfde zijn
als die van de verboden „Nationale Beweging «an Oeganda".
De „Nationale Beweging" werd
verboden wegens ongeregeldheden
die zich voordeden bij hel organi
seren van een campagne voor het
boycotten van niet-inheemse goederen. De leiders van de „Nationale
Beweging" richtten toen de „vrij
heidsbeweging" op. Een van hen
heeft verklaard 'dat binnenkort een afvaardiging naar Londen zal gaan om de minister van koloniën, Len
nox-Boyd, voor te lichten over het „huidige politieke klimaat" in Oe
ganda.
John Foster Dulles ter aarde besteld
Washington — Bijna 3000 staats
lieden, diplomaten en leidende fi
guren uit alle lagen van de Ameri
kaanse samenleving waren woens
dagmiddag vertegenwoordigd in de
nationale kathedraal in Washing
ton voor de rouwdienst voor de
overleden oud minister van bui
tenlandse zaken, John Foster Dul
le-.
Er waren drie regeringshoofden,
de West Duitse kanselier Dr. Ade
nauer, president Eisenhower en de
Australische premier Menzies.
Een aantal ministers van buiten
landse zaken onder wie Dr. Von
Brentano (West Duitsland), Dr. Figl (Oostenrijk), Wigny (België), Couve
de Murville, Selwin Lloyd, Futsji
jama (Japan), Pella (Italië), Zoeloe
(Turkije), Gromyko en Mr. Luns,
zag men ook.
Enkele regeringen waren niet
vertegenwoordigd door haar minister van buitenlandse zaken maar
door andere leden van 'het kabinet terwijl er ook bijzondere 'afgevaar
digden waren zoals Mevr. Tsjang
Kai Tsjek, die Nationalistisch Chi
na vertegenwoordigde namens
haar echtgenoot. Tot de aanwezigen behoorden verder de secretaris-ge
neraal van de V.N., Hammar
skjoeld, de secretaris-generaal van
de NAVO, Paul Henri Spaak en leden van de 36 ambassades en lega
ties in Washington. In de grote in
gotische stijl opgetrokken kathe
draal waren slechts enkele ver
spreide plaatsen beschikbaar voor
het publiek. De meeste plaatsen waren gereserveerd voor congresleden, senatoren, rechters, gouverneurs,
militaire leiders en functionarissen
van het ministerie van buitenlandse zaken.
Vooraan in de kerk waren spe
ciale plaatsen voor president Eisenhower, mevrouw Dulles en andere
verwanten van de overledene.
Mevrouw Dulles en haar drie
kinderen kwamen in de kerk kort
voordat dc dienst begon. Even te
voren waren de president en mevr.
Eisenhower met hun zoon John ge
arriveerd.
Bij de mahoniehouten kist die
bedekt was met de „stars en stri
pes" stonden erewachten. In de
omgeving waren kransen van anjelieren, gladiolen en rode rozen ge
legd.
Op speciaal verzoek van mevrouw
Dulles werden tijdens de dienst
geen toespraken gehouden.
Na de eenvoudige presbyteriaanse
dienst volgde met groot ceremonieel de begrafenis in de nabijheid van
het graf van de onbekende soldaat op de glooiende heuvels van het
nationale kerkhof van Arlington.
Meer dan 200 auto's volgden de
lijkwagen op zijn weg door het
Rock Creek Park en langs de stra
ten die de overledene vroeger da
gelijks ging van zijn huis naar het departement. Duizenden stonden
langs de weg. Na een eenvoudige
plechtigheid bij het graf volgden
kanonen geweerschoten.
Havana
— Raul Castro, die broer
van premier Fidel die sa
men met de inzittenden van een
sporttoestel werd vermist, is te
recht. Het gezelschap werd door
een Cubaans verkenningstoestel in
een streek in het uiterste westen
van het Zapata-moeras. Zij zullen
door een hefschroefvliegtuig . uit
hun geisoleerde positie worden bevrijd.
Betancourt ontvangt
Soekarno
Caracas — President Soekarno
van Indonesië is uit Buenos Aires
op het vliegveld Maiquetia (Cara
cas) geland. Hij werd op de luchi
:: verwelkomd door president
ulo Beianoourti
De : aansc minister van
buitenlandse zaken, Dr. Ignacio
Luis Arcaya, en tal van hoogge
plaatste militaire en burgerlijke
autoriteiten. De twee staatshoofden
begaven zich vervolgens naar Ca
racas, waar Soekarno twee uur lang de officiële gast was van Betan
court. Later zette Soekarno samen
met minister Soebandrio zjjn reis
naar Mexico voort.
Het huwelijk van prins ALBERT
Socialisten slaan politieke munt
uit dwangpositie der Regering
Toch nog burgerlijk huwelijk in Rome of Brussel?
(van onze biezondere correspondent)
Brussel.
— Het Bureau van de Bel
gische Socialistische Partij (B S.P.)
heeft een communiqué uitgegeven
over de comtroverse i.v.m. Prins Alberts huwelijk. Uit dit communiqué
blijkt duidelijk dat de Socialisten uit deze kwestie zoveel mogelijk poli
tieke munt willen slaan.
De Socialisten verklaren daarin dat
het Huwelijk van Prins Albert een
politieke daad is die de gehele natie aangaat. „Deze (de natie, red.) heef'
het recht te verwachten, dat detroonopvolger de geest van onze instel
lingen zal eerbiedigen door in zijn
land het burgerlijk huwelijk aan te
gaan zoals het is Voorgeschreven in
de grondwet en de Belgische wet
ten".
Het communiqué spreekt de hoop
uit dat de bekendgemaakte beslissingen niet definitief zullen zijn en dat
de regering genoeg' wijsheid zal be
zitten om deze te wijzigen in een geest die voor iedereen aanvaardbaar is
Een woordvoerder van de Eerste
Minister verklaarde dat het grond
wettelijk bezwaar „volkomen uit de
lucht gegrepen is" aangezien nergens in de grondwet geschreven staat dat een huwelijk in een ander land en
volgens de wetten van dat land ge
sloten in België niet wettig zou zijn Een huwelijk in Italië of in het Vaticaan ingezegend volgens de in het Verdrag van Lateranen voorziene
procedure is van internationaal juridisch oogpunt uit bekeken ook in
België volstrekt geldig. Aldus dc
woordvoerder.
Dc regering persoonlijk nu gaar
ne dc voorkeur gegeven heoben aan een andere formule, wannen- haar om advies gevraagd was, aangezien in
België de scheiding tussen Kerk en
Staat sedert 1930 strikt is nageleefd. Maar haar is niet om advies ge
vraagd en dat if spijtig genoeg. De
Regering wenst echter de animositeit rond het Belgische Hof tot bedaren |to brengen en zoekt derhalve naar een uitkomst.
Een oplossing zou zijn dat het Vati
caans Huwelijk verzaakt, maar het
Is wel erg onwaarschijnlijk dat mon
zon onelegant gebaar jegens de Paus zal maken.
I Verder kan men moeilijk verwach
ten dat de Paus van ziju kant he
vedrag van Lateranen zal omzciler
ter wille,van een bevriend Vorstenhuis, want dat zou een precedent
scheppen, welk precedent het Ver
I drag zelf in gevaar zou brengen.
Zoals de zaken nu liggen zal er
voor de regering niets anders op zitten dan de schijn te redden en „de verantwoordelijkheid op zich te ne
men voor ecu flater, waaraan zy ielf
volkomen onschuldig is en waarom
trent zij in onwe'endheid werd ge
laten tot het te laat was".
De redering zit in een dwangpo
sitie en de Socialisten zullen daar
gebruik van maken.
Meer een meer neemt de kans op]
een interpellatie van de oppositi'
in het Belgisch Parlement. Op dez
interpellatie kan de regering a.'ker
maar antwoorden dat zij verantwoordelijk is voor het aanvechtbare hu wel ijk.
Wanneer daarop de Socialisten zou
den repliceren' dat de regering in dal geval blijk gegeven heeft van een
onrustbarend gebrek aan juridische
en diplomatieke bevoegdheid dan zal de regering dat moeten slikken, omdat zij een maal de kroon moet dek
ken.
Het is te begrijpen dat de eerste mi
nister ontmoedigd is en dat, als wij
goed zijn ingelicht, hö ernstig zou
denken aan aftreden. Reeds zou hij meegedeeld hebben aan geen enkele
regering meer te zullen deelnemen.
Het gonst echter van geruchten
jover een eventuele oplossing door het sluiten van een burgelijk huwelijk in België of in Rome op de Ambassade.
Als het op de Belgische Ambassade
zal worden gesloten dan wordt voldaan aan de eis in de Grondwet dat een kroonprins op Belgische 'Bodem
moet trouwen. Het zal dan gesloten
kunnen worden voor de Ambassadeur aldaar of voor een van de ministers
die toch naar Rome zullen reizen.
Door „bevoegde kringen" zijn deze
berichten echter met stelligheid te
gen gesproken.
Andere berichten spreken over een
huwelijk in Brussel zelf. Of dit echter zo is kan niet bevestigd worden.
Onderzoek gewenst in „Gemengd” Londen
Londen. — Een delegatie van de
gekleurde bevolking van Londen is op het Britse ministerie van bui
tenlandse zaken ontvangen. De de
legatie verzocht een commissie te
benoemen met als taak een onder
zoek in te stellen naar de toestand in dc gemengde stadsdelen ran
Londen, zoals Notting HUI, waar
tien dagen geleden een Jamaicaan
vermoord werd zonder dat de
moordenaar tot dusver is gegrepen.
De delegatie, die een veertigtal
Afrikaanse, Antilliaanse en Engelse organisaties vertegenwoordigde,
overhandigde de minister enkele
verzoeken, zoals de totstandkoming
van een doelmatige wet voor de be
strijding van. rassenbewegingen in
Engeland, die tegen kleurlingen
ageren.
Min. Van Philips in Panama:
Stabilisatie van prijzen
in Latijns-Amerika
zeer belangrijk
Investeringen noodzakelijk bij een sterk groeiende bevolking
Willemstad.
— De Surinaamse mi
nister van economische zaken dr P.
A. M. van Philips, die is opgetre
den als voorzitter van de konink
rijksdelegatie naar de bijeenkomst
van de economische commissie voor Latijns Amerika van de Verenigde
Nat'es in Panama, heeft op deze
bijeenkomst een redevoering gehou
den, waarin hij o.m. het volgende
opmerkte:
Twee van de drie partners in het
koninkrijk behoren tot de Ameri
kaanse wereld. Nederland mag dan
de pleegvader zijn van Suriname en de Antillen; de Latijns Amerikaanse larden zijn de echte broers. Daarom
kunnen Suriname en de Antillen een bruggehoofd vormen tussen Europa
en Latijns Amerika, niet alleen in
materiële zin doch ook cultureel en spiritueel.
Minister van Philips wees op hel
grote belang van de bijeenkomst cri op de opvoering van de economi
sche ontwikkeling van Latijns
Amerika. Hij wees ook op de nauwe en vruchtdragende samenwerking
tussen de ECLA en de FAO, de landbouw- en voedselorganisatie van de
Verenigde Naties.
Het zal nodig zijn dat wij plannen
maken voor een lange periode die
komt en dat wij ons terdege bewust zi
;n van hetgeen wezenlijk belang
rijk is en wat niet. De Latijns Amerikaanse landen leveren vooral de
grondstoffen aan de hogegein
dustrialiseerde landen. Het is daar
om zeer belangrijk, dat de prijzen
worden gestabiliseerd en niet steeds
de labiele factor van plotselinge
prijsdalingen de Amerikaanse lan
den bedreigt. Hij wees op de grote
aantallen experts welke Nederlan i
in de afgelopen jaren heeft geleverd
o.a. aan de Latijns Amerikaanse landen en aan de trainingsmogelijkhe
den welke Nederland biedt.
Latijns Amerika heeft een grote
behoefte aan investeringen en heeft
cgelijkertijd een steeds groeiende
'levolking. De verhouding tussen
ieide zaken is van dien aard dat
wil Latijns Amerika het levenspeil
behouden van het ogenblik bij een -tijging van de bevolking per jaar
van 3 procent een investering per
jaar van 12 procent van het natio
nale inkomen nodig is. Dit toont wel duidelijk hoe groot de kapitaals be
hoefte der Latijns Amerikaanse lan
den is.
De prijswisselingen van de grond
stoffen hebben tot gevolg dat men
steeds weer hoopt op tekorten die
prijsstijgingen tot gevolg hebben. Minister van Philips ziet hierin een
ernstig gevaar
— naar hij zeide. Im
mers prijsstijgingen hebben tot ge
volg dat ook de door de industrie
I vervaardigde produkten van de
grondstoffen in prijs stijgen. Prijs
; stijging van consumptie goederen
j hebben weer loonsverhogingen tot
gevolg. Het leven wordt daardoor
I duurder en het effect van de vette
jaren wordt daardoor teniet gedaan, en de magere ;aren komen des te
harder aan, want men ziet alom in
de wereld wel verhogingen van prijzen en lonen, maar slechts zelden
verlagingen
Dit proces wei kt in het nadeel
van de landbouwlanden en de lan
den, die grondstoffen leveren. Daarom betoogde minister van Philips
dat in de eerste plaats stabilisering
der prijzen voor de Latijns Ameri
kaanse landen van groot belang is.
Uitvoerig ging hij in op de econo
mische ontwikkeling van Suriname
en op de economische „planning" van de Ned. Antillen. Jupiter-Raket (met twee
apen) gelanceerd
Cape Canaveral.
— Van de Ame
rikanse raketbasis te Cape Canaveral is donderdag een Jupiter-raket met
twee levende apen gelanceerd.
Vijf minuten na de lancering werd
officieel bekendgemaakt dat de start goed gelukt was. Warnemers konden de raket, die om 2.35 uur plaatselijke tijd de lucht in ging, gedurende drie minuten volgen.
Hof is de bedoeling dat de neu«
kegel, waarin de twee apen zitten
na verloop van vijftien minuten in de Oceaan belandt, waar schepen in
het doelgebied gereed liggen om hem
op te sporen.
— De ntuskegel
van de Jupiter-raket, die vanmor
gen te Kaap Canaveral werd afge
schoten, is door de sleepboot „Kiowc." van de Amerikaanse marine
uit de Atlantische Oceaan opge
pikt.
De twee apen, die vanmorgen iv
de neuskegel van een „Jup'ier '-ra
ket in de ruimte werden gezonden, hebben met experiment overleefd.
De twee beesten „Able'' en ..Ba
ker" volbrachte een reis ven 2AOO
km met eensnelheid van 16.000 km
per uur en bereikten een hoogte
van 380 km. Zij zijn de eerste le
vende wezens, die de kosmische
ruimte binnendrongen en levend
terugkeerden.
Bij de opening van de neuskegel
constateerden de geleerden, dat alle controleen meet-instrumenten
over het gedrag der twee apen volmaakt hadden gewerkt.
De reis van de twee apen duurde
een kwartier.
AirFrance, Sabena,Alitalia enLufthasna vormen„AIRUNION”
Terugtrekken van kLM wordt zeer betreurd
Den Haag. — In I'arjs, Brussel.
Rome en Keulen zijn woensdagmid
dag persconferenties gehouden door
de directies van de Air France, Sa
bena, Alitalia en Lufthansa. waarop
gedetailleerde bijzonderheden zijn ge
geven over de nieuwe combinatie,
welke door dit viertal luchtvaart
maatschappijen onlangs is gevormd.
De nieuwe combinatie zal niet „Eu
ropair" heten, maar „Airunion", een benaming, welke men juister achtte, aangezien de vier maatschappijen
geenszins de Europese luchtvaart vertegenwoordigen.
Dc vliegtuigen, welke door ..Air
union" op de diverse lijnen zullen
worden gebruikt, worden op dezelfde wijze beschilderd, terwijl op de staart en de neus van het toestel ~Airunion" komst te stan.
De quota van het verkeerspoten
tieel zyn als volgt vastgesteld: Air
France 34 procent, Lufthansa 30 procent, Alitalia 26 procent en Sabena
10 procent.
De overeenkomst tussen Air Franco,
Alitalia, Lufthansa en Sabena waarbij de combinatie „Airunion" werd
gevormd, is voor 99 jar gesloten.
„Airunion" zal op 1 april 1960 met
haar praktische werkzaamheden be
ginnen, waarbij kennelijk gedacht is
aan het begin van de zomerdienstregeling, welke op die datum ingaat.
In de overeenkomst is vastgelegd,
dat de samenwerking zich z*l uit
strekken op het gebied van de ver
koop, het verkeer en het materieel
Onder het woord ..Airunion"', dat
op de toestellen, welke in het internationale verkeer voor de nieuw(
combinatie zullen worden gebruikt,
wordt geschilderd, zal in kleiner)
letters ook de naam van de nationale maatschappij kómen te stan.
Op de conferentie te Keulen hcef<
dr Kurt Wcige.lt, directeur van 0>
Wrst-duüsr luchtva*rtmaatsch»pp \
„Lufthansa" nog verklaard, dat hij
het terugtrekken van de KL1VI uil de combinatie ten zeerste betreurde.
.Maar de KLM is niet akkoord kunnen gaan met 't percentage van twintig, dat de Nederlandse maatschappij in de toekomstige combinatie van vijl was aangeboden", aldus de heer Weigeit.
„Airunion" staat nog steeds opei
voor een of twee luchtvaartmaatschappijen, de KLM inbegrepen
Tijdens de excursie van de leerlingen van de Commandeur de Veer
school op Aruba aan Curacao brachten zij ook een bezoek aan het restaurant Fort Nassau, waar hen namens de Britannia Aerated Water C.
een koele drank werd aangeboden.
Onlanffs werd op het eiland Roozenburg op de werven van Verolme de tanker 'Mohammed Reza Sjah' te water gelaten. De doopplechtigheid werd vcrricln door H.K.H. Prinses Margriet. Onder de aawa
ren Z.K.H. Prins Bernhard, waarnaast de direkleur van de werven, de
heer Verolme en geheel rechts Z.K.M, de Sjali van Iran.
Zo vielen de stemmen op Curaçao
i
1 .Tonckheer, Efrain 13006
2 Kroon, CD 614
R. .1 83
4 Beau on. O. R. A 112
5 Pijpers. F. J 37
i. H. L 2183
7 vd. Linde
Helmijr. L.C. 104
8 Rosario, J. R. B 37 23
10 Felix, J. G 154
11 Broos, E. ■'. 3?
12 Peterson. CC 1171
13 Rozendal. S. G. M 47
14 Oenes, .1 ÏSÏ
15 s :; 19
16 M i, M. A 50
17 Dovale, i. R 59
18 Paulina. J. M. 9
19 Sprock, H. .1 33
20 Vidal. M. .1 10
21 Kroon
Uyten. C. C. 25
22 Domei. A. M 31
23 Schotborgh, J. W. Th 5
24 Busby. J.F 39
25 Comvalius, Th. A. Ch._ 35
26 van der Ree, D '. 139
Totaal -~ 18873
2
1 da Costa Gomez. M. F 16688
2 Pieters-Kwiers, H. G. M. .. 328
3 van der Hoeven. P 1900
4 Evertsz, Juan M. G 113
5 Henriquez. H. M 36
6 Loewenthal, A. P 7:
7 Alderlieste, A 406
8 Winklaar. A. R 69
9 Cathalina. CE 34
iv Jesurun, E. A. V 127
11 Evertsz. Philip J 74
12 Booi, G. E. A 67
13 Cijntje. J. M 71
14 van Romondt. E. J 41
15 Voges, E 104
16 de Roer. W 66
17 Pieters. .1. M. F 13
18 Skoop, .1. M 3
19 Hendrik, Th. los S 13
20 Meijer, W 23
21 Monte, M 83
22 van der Mark. C 21
23 Regalado. J. V 34
24 Bernabela, C. y D 25 Brion, F.R 22
26 Liberia, H. P 70
Totaal 20505
S
1 Morkos, E. .1 2469
2 Leito, li. M 421
3 Martina. J. L 146
4 Wagemans, A. G. 1 479
5 van Delden. H. M 131
6 Lichtveld. H.J.M 123
7 Panneflek. R. M 22
f Zimmerrnan, H. G 36
S Rooijer, W. H 33
Ui Jansen, R. P 37
13 Rigaud, S. W 16
12 Maeares, R. T 8
13 Littier, E. V 6
14 Zielinski, A. M 26
15 Deb'röt, Ch, B 64
16 Maduro. V. R 8
17 Vlieg. G. C 12
18 Lourens, A. P 12
li' Margarita, V. R 3
20 Hooi. W. P. 2
21 Lichtenberg. B. M 8
22 Izijk, F. F 1
23 Monte, Il 4
24 fiernilia, E. C 11
25 Rooi. A. E 24
Totaal 4102
Nieuw Guinea-Expeditie
van de wereld afgesloten
Den Haag — Een Nederlandse
. die onbekende oorden in
het midden van Nederlands Nieuw
Guinea verkent, heeft met grote
moeilijkheden te kampen. De piloten
en u-erktuigkundigcn van de hef
schroefvliegtuigcn. die voor de pro
riandèriiig zorgen, zijn alle ziek.
De leden van de expeditie zijn
daardoor volkomen van de buiten
wereld afgesloten. De expeditie bestaat uit 70 geleerden, technici, militairen en helpers. Zij trok onge
veer een maand geleden de binnenlanden in om de onbekende gebieken van het ster-gebergte te ver
kennen. De expeditie, die een mil
joen guldens (Ned.) kost, zou zes
maanden duren.
Mr. I.C.Debrot
minister?
Willemstad.
— Naar het dagblad
..Today" hedenmorgen meedecU
zou binnenkort de benoeming ie
verwachten zijn van Mr I. C. Debrct (K.V.P.) tot minister. Het dagblad
zegt dit vernomen te hebben uit zeer betrouwbare bron.
Het voegt daaraan toe dat zeer
binnenkort een reorganisatie te ver
wachten is van de huidige kabinet,
Mr I. C. Debrot zou aan het hoold
komen te staan van een nieuw te
vormen ministerie.
Veertig uren gebed in
de Santa Anna
Willemstad.
— Hedenavond wordi
in de St. Annakerk hei 40 uren ge
bod geopend.
Om 7 uur Plechtige Veni Creator
waarna een gezongen H. Mis wordt
opgedragen met feestpredikatie.
Vrijdag is het Allerheiligste de ge
hele dag ter verering van d-- gelo
vigen uitgesteld, 's Avonds om 7 uur
plechtig Lof m -t feestpredikatie.
Zaterdag om half achl H. Mis voor
de kinderen.
's Avonds om 7 uur plechtig Lof. Zondag de laatste dag van het 40
uren gebed.
Om 9 uur plechtige Hoogmis. De
Pastoor vertrouwt erop dat zeer vee]
gelovigen op die dag de H. Com
munie zullen ontvangen.
's Avonds om 7 uur Pontificaal Lof
en feestpredikatie. Processie op het
kerkplein Te Deum en sluiting.
Wij vertrouwen dat alle gelovigen
en de zeer vele vrienden en oud pa
rochianen van Santa Anna deze
plechtigheden zullen meevieren.
Deelneemsters aan Modeshow
Willemstad
— Zoals bekend zal
op 30 mei een modeshow gegeven
worden met een biezonder karakI
ter, aangezien het vooral hinder en
leen-ager-kleding betreft. Deze'
kind der kleding is op NECCHI
naaimachines vervaardigd.
Aan deze show wordt deelgeno
men door de volgende l jonge da
mes:
Sheila Delvallc. Paillette Huis
man. Kristine de Haseth MöHer,
Karen de Haseth Möller, Brenda
de Haseth. Maria de L-innov. Eli"ne Muskus, Amy Mitchell, Gilda Pi
nedo, Trudy Quast, Margareth
Vinck, Ivonne van den Brink. Mar
gareth van den Brink, Monique
Huisman, Elly Jonckheer, Hedrtv
Jonckheer, Karen Jonckho*r, Milli
cent Muskus. Marliska Perret Gen
til, Gerda Sprock, Jeanette Schlag. Anita van der Toorn, en Marjolijn
van Wieringen.
De jury bestaat uit de dames S.
Daal, M. Gorsira, D. Moron, T.
Mostert, en T. de Vries-del Prado.
Deze jury zal de werkstukken be
oordelen en de twee mooiste kle
dingstukken zullen met een prijs
beloond worden.
De leiding van de Show berust
bij de dames D. van Heeswijk. T.
Mostert en L. Muskus. Naast al deze dames zijn er ook verschillende die in de kleedkamer zullen assisteren en wel de dames: V. de Ha
seth Möller. A de Haseth Möller, L. Muskus, S. Quasi. C. Rinkel, A.
Tweeboom. E. de Vries en ,1. Fre
deriks.
Gedurende de pauze zullen de be
faamde Heeswijk Sisters hun medewerking verlenen op de van hen
bekende wijze met zang en muziek. Tevens zal als conferentier optre
den Hr. Mitchell van Radio Caribe.
Men kan kaarten voor deze show
verkrijgen bij de Fa. C.F. Muskus
& Co. (Heerenstraat), de Dameskap
salons de Groot en Hotel Curacao
Verder ook nog bij het dames co
mité van het Prinses Beatrix Fonds en bij de moeders van de jeugdige
mannequins.
Zuster Maria verlaat
Bonaire
Kralendijk. — Naar wij vernemen
zal een dezer dagen Mej. Maria
Hoppner teer bekend als zuster Maria, Bona' 'e verlaten vanwege ge
• zondheidsredenen.
Reeds enige tijd geleden werd Zus
ter Maria op Curacao verpleegd en
het ziet er naar uit dat dit afscheid nu definitief zal zijn. Wij hopen hierop later terug te komen.
Slechts beperkte bescherming voor de Chileense Industrie
Biantiago.
— De president van
Ui, J. Alessandri, heeft in zijn
eerste jaarlijkse boodschap aan het
parlement medegedeeld, dat het lo
pende plan voor economisch herstel
de regering in staat zal stellen in
haar uitgaven te voorzien en tegen
het einde van dit jaar de schuld
achterstanden te doen verdwijnen.
De regering wil de buitenlandse
handel weer op een traditionele ba
sis brengen. Zij zal slechts beperkte bescherming voor douane-rechten
aan de Chileense industrie geven on
haar de buitenlandse concurrentie te kunnen laten doorstaan. De presi
dent acht het noodzakelijk, dat er
buitenlands kapiaal naar Chili komt.
Sprekend over de nieuwe econo

mische politiek deelde de president
mede, dat de begroting voor het
begrotingsjaar 1958 een geaccumu
leerd tekort te zien geeft van 139.176. 700 miljoen pesos en 16.067.000 dol
lar. Desondanks zijn de betalings
mogelijkheden bevredigend, daar er
geen leningen behoeven te worden
uitgegeven om de uitgaven te financieren, terwijl er evenmin gebruik
gemaakt werd van dollars van een
dollarlening van 75 miljoen, die in
1957 door het internationale mone
taire fonds werd toegestaan.
Hulp aan Cabinas
overtrof de verwach
tingen
Willemstad.
— Het comité dat zich
belast heeft met hulpverlening aan
de slachtoffers van de overstroming
in Venezuela en Curacao deelt me
de, daf de gevoerde actie een alle
verwachtingen overtreffend resultaat heeft gehad.
Vooral de hoeveelheid kleren en
dergelijke dat door de bevolking van Curagao voor Cs slachtoffers is afgegeven, is werkelijk zeer groot.
Vandaag zullen met de „Lara" van
de Venezolaanse stoomboot maat
schappij
— kosteloos
— 115 kisten
met een totaal gewicht van 6000
kilo naar Venezuela worden ver
scheept. Zo men weet zullen deze
goederen in de eerste plaats gebrüikl worden voor de inwoners van het
zo zwaar getroffen stadje Cabimas
H-t comité wil graag van deze ge
le -nheid gebruik maken om allen
die p-geven hebben,, of meegewerkt h ' ' - im deze actie te doen slagen.
bijzonder hartelijk te bedanken. Het succes is inderdaad overweldigend,
dankzij de medewerking van velen.
Willemstad.
— Op zaterdag, 110 mei
1959, zal een dansavond worden ge
houden in club „Gouverneur Barge's Bad" aan het Rif, waarbij het be
kende conjunto „Jóvenes del Caribe" de muziek zal verzorgen.
De aanvang om 21.00 uur. Toegang uitsluitend op vertoon var
identiteitskaart.
In verband met de te verwachten
drukte kan echler geen introduetii
voor heren worden toegestaan. le
der lid wordt verzocht zijn danspartner(s) medebrengt.
«HUiüJ; Dl CÜKACAO 2
Willemstad
— Een hartewens van Pastoor van Looy, Vicaris Generaal
/iet Bisdom Willemstad is in rereulling gegaan met de aankomst
van de vier nieuwe klokken voor de Kathedraal. Hoewel het nog wel
enige tijd zal duren voordat deze klokken op hun plaats hangen aan
gezien de electrische installatie nog in orde gebracht moet worden kan
de pastoor en van geheel de parochie u;el in
leen zijn afkomstig van de klokkengieterij Petit en
'I en wegen 290.400.600 en 1000 kg. Nog even ge
duld dien weerklinken....
ÓOR UWMAKE-UP
MEXICAN ARTS
DE LIQUIDATIE-UITVERKOOP goor door! 50% KORTING en meer!
Nu: Lelieweg 2, Mahaai Arnold Weibel
- Tel. 35049
DRINK
KINGil
S |ZE
o«»"6t il
lifwjd
Verrukkelijk bij elk gerecht. nifiP»* Verkrijgbaar bij alle ÜHÈJI
goede kruideniers to (§ & w
NIEUW! NIEUW!
Pas ontvangen: ■ MOYGASHEL STOFFEN
Ken enorme sortering en in
de mooiste kleuren en
dessins.
En .... Simplicity Patronen. Ackerman N.V.
„V-lollcinclici"
voor Uw
'• Tapijten en matten
Schottegatweg Oost 138-140
Tel. 35533 en 35194
Casa de Lannoy
Keuken-katoen
voor gordijn en keuken
doeken.
Wasecht-kleurvast.
GEVRAAGD
MEISJE
voor 3 dagen in de week
Seroe Loroweg 73
TE KOOP
H> Westinghouse Frigidaire, 2 jaar
oud f. 325.—.
* 1 eenpersoonsbed f. 50.—.
* electrische oven f. 50.—
* instrumentmakers-draaibankje f. 125.—.
* ligstoel f. B.—.
Kralendijkweg no. 8
(Noorwegen)
- Tel. 43387
El Baston de Manuel
Nelson Navaro
Estrellas del Caribe.
San José de Costa Rica
Nelson Navaro
Estrellas del Caribe.
BENAR SALES Wolkstraat 14
- Tel. 12598
nmiiiiiiïiiïiiiiiïmiïiiiimiinig 11 *
T .< I
a„CïNELANDlA" „
S HEDEN DONDERDAG 2S MEI HEDEN [
ö OM 7.00 en 9.00 N.M. OM 7.00 en 9.00
* •• V {|;j.
M Een pakkende liefde's drama van PREMIERE van een n*
de Mexikaansc film. kc Franse flln1
R
in:
m Marga Eopez
Jorge Mistral in: Martine Carol
- Ja 1'*
„LA MENTIRA" t ,J,.> Carnet D»ƒ
J
m Geheel in het Spaans. 'l
,l 10,nP
S°n
Thoit<
,)
h Met: Miguel Aceves Mejia en het (El Carnet Del Mayor
h orkest van Sonora Matancera. ]n ( ;r .ins lliet Sp aa"*\
S Mooie muzikale nummer, Intrige Een f;j irl Voor lieft>ebl*
ü en liefde. ,; ,i. rn vcrm- ljk- M,
U f. 1.50
- f. 0.90.
— Kind geen toeg. f , f 0 90 _Kindj^,^
3 VRIJDAG 29, ZATERDAG 30 VRITDAG 29 ZATÉR^' ZONDAG 31 MEI
'
ZONDAG 31 f
1
Htf
in „THE LEFT HANDED GUN" ##N0 TIME FOR SE*»^
J Met: Paul Newman
- Lita Milan Met: Andy Ov»
M John Dehner
- Hurd Hatfield Mvton McCornwc^
ti _ . f."
B „ R O X Y
"
— Zaterdag 30 om 4.00 n.m.
— .. E.A N» jjtf
3 Entree: Volwassenen, f. 1.00 .JS^C******^ CXXXXXXXXXXXXXXXÏXXXXXXXXXXXXXXXXEXXXXTXXXXX***^^
GRATIS Ê
llljf 25> — P- m"d- op termijn bet. ||
E. MOUFAO BKAMtlO & SOJVS, EVC. SOIAIH-OO
- T«"
VADERDAG (21 JUNI)
Laten wij VADER eens echt verwennen.
— °
, wfl'
ZENDINGEN, voor tijdige aflevering in Ned"
nen wij aannemen t/m 13 juni 1959.

RADIO-HOLLAND N.V.
de Rouvilleweg 2
telefoen 24390 S
Algemene Surinaamse Verenig 111*
Op Vrijdag, 29 Mei a.s. zal de adjudant van de Gouverneur, „efl--j
J. van Lookeren Campagne in de J.P.F. Club, kleurenslides ie T"
maakt ter gelegenheid van het bezoek van de Gouverneur
Antillen aan Suriname in Februari 1.1.
AANVANG om 8.30 uur des avonds. Alle belangstellenden zijn van harte welkom. S
I As 7 Voor een br,l/ die oant'rekke,i i
] & FUHRMANNjjgPJr 1
1 MltliKKN IM.l.RK'.rilT. Sl.lJPKRi.H'.N a"1 >/l
■ Z
~W''' WKÊ^^^^

FÖIÖ IDEAAL /
CURACAO /
ARUBA / * LICHTSTERKE RAGSCHERP
„. j. .. / WERKENDE OPJECTIEVEN Biedt U met trots f
. / * VER VOORUITSTREVENDE CONSTRUCTIE een / / OVER DE HELE WERELD ENTHOUSIASTE GEBRUIKERS
YASHÏCA/ PROGRAMMA /
■''■
De Nieuwe Rotterdamse Courant:
Komen de aangelegenheden van de West thans bij verkeer en waterstaat?
De betekenis van de vice
premier is gegroeid
's-Gravcnhagc. — Nu het minis
terie van zaken overzee wordt op
geheven, moei worden beslist, bij
welk van de overige departementen
het beste de aangelegenheden met
1 itrekking (ot dc west zouden zijn
i nder te brengen, voor zover die in
Mederland departementale bemoc-ie
I s vereisen, aldus de Nieuwe Rot
-1 :damse Courant.
Op hel ieht zou het mis
schien het meesl voor de hand
t -n. hiervoor hei departement
i. sernene zaken uit te kiezen. Een
bezwaar is evenwel, dat aan hel
hoofci daarvan de minister-presi
dent staat, die ingevolge art. 12 van
het statuut voor het koninkrijk der
Nederlanden soms een zeer bij
zondere plaats t.O.v. de West k-i.i
hebben in te nemen.
H'at voor situatie betreft art. 12
wanneer er van een voor
ziening die algemeen bindende rege
len inhoudt, wordt zij niet voor het betrokken land vastgesteld als de
gevolmachtigde minister daarvan
verklaard heeft, dat en waarom hij
van die voorziening ernstige benadeüng voor zijn land verwacht. Deze
..Vrijbrief" kent het statuut echter
niet foe, zo de verbondenheid van
he land in het koninkrijk zich daai

tegen verzet. Of zich die figuur in
feite voordoet, maakt ten slotte de
aad van ministers uit. Doch i oor
deze beslist kan er opini.'iaficf van
-.lib : j de kwestie betrokken ge
volmachtigde minister, zo deze
ernstig bezwaar koestert tegen he
aanvankelijke oordeel van dc ministerraad, over de eis van gebonden
heid voortgezet overleg plaatsvin
den. Dit geschiedt dan tussen do
ministei'-president, twee ministers
en de gevolmachtigde ministers van
Suriname en van de Nederlandse
Antillen. Blijkens liet laatste lid van
art. 12 staat de in dat voortgeze!
overleg gevallen beslissing gelijk
met een bindend advies: De raat
van ministers toch, zo luidt de bepaling, oordeelt overeenkomstig dc
uitkomst van hel voortgezet over
leg.
Nu is het wel duidelijk, dat mc
j nigmaal de kans groot zal zjin, dal
hel tussen de gevolmachtigde minis
tors en de twee (Nederlandse) minis
| ..-is 2-2 zal staan, zodat ten slotte
dc minister-president in feite ah
j een soort super-arbiter zal hebben
op te treden.
Daarom heeft hij zich. gelijk Kra
nenburg het uitdrukte in zijn ge
schrift ..De nieuwe structuur van on:
Koninkrijk", bij een dergelijke ge
legenheid te gevoelen en te gedragen
' als ..minister-president van het Ko
ninkrrk" en niet slechts van het
_ ..land" Nederland. Met het oog
daarop juist schijnt men het thani
minder gewenst te achten
— en dit
terecht
— aangelegenheden omtrent
de West onder het door do ministerpresident geleide departement te
doen vallen. En zo moet dan het
denkbeeld gerezen zijn, een en ander bij het ministerie van verkeer en
waterstaat te gaan onderbrengen. Dit
,; natuurlijk niet omdat dit departe
i ment zich daar bij uitstek toe zou
lenen, maar omdat in het kabinet
de Quay, de minister van verkeer e:
waterstaat, de heer Korthals, teven.
vice-minister-president is.
Het is wel zaak, zich nader U
bezinnen op die functie van vice
ninister-president. Ongetwi.ifeh'
ïam eertijds degene die bij afvve
igheid van de minister-presiden
de bijeenkomsten van de raad va»
ministers had voor te zitten, overi
Tcns geenszins de plaats van de mi
nister-president in. Doch heden ter
■lasc is dal wel het geval.
Volgens het vooroorlogse reglcmen'
'an orde van de minister-raad koo
-leze raad felkcns voor de tijd var
?en jaar een voorzitter en een on
dervoorzitter. De taak van de on
dervoorzitter bestond alleen hierin
dat hij bij afwezigheid van de voor zitter in vergaderingen van de raac"
de hamer moest hanteren.
In 1945 werd voor het eerst in he
reglement de term minister-pres!
dent gebruikt. Deze minister-presi
(Unit werd door de koning benoemd Aanwijzing van zijn vervanger blee' evenwel een zaak van de minister
raad zelf. Het in 1945 vastgestel-l
reglement bepaalde daaromtren*
~Bij besluit van de raad word!
regeld, welke minister de minister
president in geval van verhinderin;of ontstentenis vervangt". Gelij'r
ten aanzien van de minister-presi
dent kwam ook voor zijn vervangende beperking van aanwijzing voo
een jaar te vervallen.
Toen in 1918 dp minister zonder
portefeuille mr J. R. H. van Schaik
als vervanger van de minister-pre
sident was aangewezen heeft die
functie in de praktijk allengs rno-r
relief gekregen. De vervanger ging
in briefhoofden e.d. De titel van
vicc-ministcr-prosident voeren, het
geen weldra de goedkeuring van de
ministerraad kreeg. Men begon 'de
vervanger in het algemeen, en niet meer alleen met het oog op verga
deringen van de ministerraad, als
plaatsvervanger van de minister
president te beschouwen. Dit kwam
I ook tot uiting in de omstreeks 1948
|in gebruik gekomen regel, dat de
I vice-minister-president net als de
j-minister-president in kennis werd
gesteld van telegrammen, kwestie
van algemeen regeringsbeleid rakenIde.
Deze ontwikkeling werd als het
ware genormaliseerd bij de herzie
'ling van het reglement van orde
-an de ministerraad in 1956.
Bij die gelegenheid werd de titel
/ice-rninister-president in het reglenent opgenomen. Voorts werd be
)aald. dat de vice-minister-presi
lent
— evenals sinds 1945 met de
ninister-president het geval was

loor de koning wordt benoemd.
Als een van de poiifieke achter
gronden van deze ontwikkeling kan
men ook het bestaan van de kabi
iet(en op brede basis beschouwen.
le vice-minister-president placht te
behoren tot een andere politieke
iroepering dan die van de minister
president. Ook in het kabinet-de
3uav is dat het geval.
Van de plaats die de vice-minis
'er-president tegenwoordig in ons
;taatsbestel inneemt, zal men zich
erdege rekenschap moeten geven
■oor men hem met de zaken, dc West jeireixeiide. belast. Hij is meer clan
illeen de minister die in vergaderingen van de ministerraad bij onlstc-n
-enis van de minister-president de
ïamer hanteert. Hij kan volledig
ils plaatsvervanger van de ministeroresidènt optreden. Zo is het ook
denkbaar, dat hij bij de toepassing
van art. 12 van het statuut als su
jer -arbiter moet optreden. Men
hoeft niet te verwachten dat die si

tuatie zich gauw zcu voordoen, maai
de kans zit erin.
Eric de Noorman - De verloren Viking
22—44 Er heerst een ogenblik van stilte na de uitdagende woorden van Ragnar. Dan treedt de aanvoerder achteruit. „Wie ben ik om te beslissen of er strijd zal zijn om de gevangenen?" zegt hij afgemeten. „Alleen de Grote. Yalah zelf kan beschikken over vrede of krij£:
leven of dood. Komt met Uw krijgers, oh vreemdeling en ziet of ge
Uw brutale woorden durf herhalen, wanneer ge van aangezicht tot
Uw brutale woorden druft herhalen, wanneer ge van aangezicht tot
gromt Ragnar onverschillig. „Laat hem wachten, ,ik ben ook de eerste
1 de beste niet". Met forse stem geeft de rode piraat zijn -manschappen
bevel, op te breken. Men heeft inmiddels Svein Langtand — terwijl
hij buiten kennis was — de handen op de rug gebonden en de reus
achtige Sakser staart verbijsterd naar Eric, die niet de minste moeite doet, om zich te verzetten als men ook zijn handen knevelt. Een
aantal forse Vikingers neemt de gevangenen tussen zich in en de
lange stoet begeeft zich op weg. Bij stukjes en beetjes — steeds op
zijn hoede voor de krijgers van Yalah, die als hongerige wolven om
de gevangenen en hun bewakers heen hangen
— poogt Eric, Svein
Langtand de toestand uit te leggen. „Dus ik als ik het goed begrijpt, moet ik nou echt blij zijn, dal die rover mijn handen zowat op mijn rug afsnoert", gromt de Sakser nijdig. „Hij doet het alleen om ons te helpen, zei je toch, Noorman? Waarom maakt hij onze boeien dan niet zo los, dat we ons vrij kunnen maken en er vandoor kunnen
gaan? Die Noorse viseter speelt onder één hoedje met dat geboefte
van Yalah, wat ik je brom." De Noorman haalt zuchtend de schou
.ders op. Er is met Svein niet te praten. Maar dan schieten hem weer de woorden van Ragnar in de gedachte: „Ik heb me bereid verklaard een zaakje voor Yalah op te knappen
" De hemel mag weten,
wat dat voor een zaakje is. Het is in ieder geval even raadselachtig
als het feit, dat Yalah en Ragnar elkaar blijkbaar al' eerder gezien
hebben. Hoe dit zij, Eric kent Ragnar lang genoeg om te weten, dat de piraat — wanneer hem een flinke beloning in het vooruitzicht ge
; steld wordt
— tot rare „zaakjes" in staat is. En meer en meer begint
look Eric er aan te twijfelen, of zij er wel verstandig aan doen, zo
1 blindelings op de onberekenbare zeeschuimer te vertrouwen.
Hollandse Nieuwtjes
# De heer Max Allan, een be
langrijk man op touristisch gebied
spreekt af en toe harde woorden en kraakt nog hardere noten. Hij ver
telde onlangs dat Londen en Am
sterdam een onmogelijk figuur slaan en dat doet ons toch een beet;e pijn. Dat onmogelijke figuur slaan zij op
het gebied van de hotelaccomodatie.
'Hij verklaarde zelfs dat op de duui de Amerikanen Nederland zullen
gaan mijden en dat is jammer, niet
omdat het zulke goede mensen zijn
maar om de harde dollars. Amsterdam let op uw zaak....# Het
K.O.V. bestaat vijf en twintig jaar
en dat werd natuurlijk feestelijk
gevierd. Bij de feestelijkheden was
ook aanwezig de nieuwe minister van Onderwijs Min. Cals. Hij werd uit
bundig toegejuicht door de toege
stroomde ondeiwijzersschare en zal
wel in eigen gedacht hebben, „ik
wou maar dat dat overal gebeurde", vooral ook vanwege het feit dat men in onderwijzerskringen nu niet al
tijd te spreken was over de steeds
weer nieuwe, plannen voor het On

derwijs, die begonnen met V.G.L.0., maar welke later gevolgd werden
door een sleep van andere O's. Het
kan echter verkeren (zo zijn die
onderwijzers) en als hoogtepunt
der feestelijkheden riep de excellentie de hr. Derksen als een school

jongen naar voren toe om hem de
onderscheiding van officier van
Oranje Nassau te geven". Toen werd
er weer luid geapplaudiseerd. Als
onderwijzers aan het vergaderen
zijn kunnen het best redelijke men
sen zijn. # Aan het strand van
Scheveningen zagen laatst twee po
litieagenten een man aan het gra
ven en wel in het nachtelijk uur.
Zij dachten als' goede agenten na

tuurlijk direct het hunne ervan.
De laatste tijd wordt er nog al wat gestolen uit de strandhutten. moet
U weten! De man, de gravende
zwoeger, wilde echter niets zeggen.
Wel vond men een fles ether op
hem. Zijn optreden was nogal recalcitrant en met veel moeite wisten
beide agenten met behulp van twee burgers de man in de jeep te plaatsen. Op het bureau gaf betrokkene
in weinig parlementaire termen zijn
visie op de politie en op de Haagse
politie in het biezonder weer. Ten
lange laatste kwam men er achter
dat de man ingenieur was in Amerika en enkele uren tevoren voor de
recht bank had gestaan.... Wegens
verzet tegen de politie bij een over
treding. Van dat verzet was hij die. morgen vrij gesproken.... # Een
adjudant van de Rijkspolitie wilde
blijkbaar de zaak eens van een an
dere kant bekijken, want in zijn
verleden tijd was hij commandant
van de parketgroep bij het Am
sterdamse paleis van Justitie en zo
zag men hem dezer dagen in datzelfde paleis staan maar nu als ver
dachte. Hij had malversaties ge
pleegd bij het invullen van onkostennota's en werd daarom veroordeeld tot een jaar gevangenisstraf. Wie
met pek omfcaat wordt soms wel eens besmet. # Jaja, vrienden de beste
breister laat wel eens een steekje
vallen en zo doet het ons pijn te
moeten zeggen da+ onze vriend Donner geblunderd heeft in het schaaktournooi te Zuerich. Hij staat nu op
de 7e plaats met Tal(RusL), Larsen
(Den.) en Unzicker (Dtl). Nog is de
vijfde plaats in het aichtl
Sydney
— De Australische minis
ter van bevoorrading heeft meegedeeld dat kort geleden proeven zijn genomen met twee Australische raketten die een hoogte van ICO km
hebben bereikt. De ..Lange Torn"
had een snelheid van 3.600 km per uur en de „Aeolus" een snelheid
van 4.800 km per uur. De raketten
waren voorzien van 23 kg instru
menten.
Op de Bevingtonweg te North-Kensington wandelde op weg naar huis
de West Indiër Kelso Benjamin
Cochrane (32). Plotseling kwam/en
enige jongelui op hem af en riepen: „Wanr ga je heen Jim Crow". Kelso liep weg. tnaar kwam niet ver. Hij
werd afgeranseld en is aan de ver
wondingen overleden. Scatland
Yard is op zoek naar de moorde
naar.
I 1
| De f
heerlijkste
thee is
jLIPTON'S j
1 TEA I
yfÉfp
ANGLO DUTCH OVERSEAS
AGENCIES LTD. Curacao - Aruba
3 DOHMftdAG 23 MEI 1959
BLACK'WHITE
SCOTCH WHISKY
„SOLE distriburor:
WANRIQUE CAPRILES & SONS,
Curacao".
IS. m
VLIEG NAAR NEW VORK
IN DE PRACHTIGE
WERELD VAN j
DE PAN AMERICAN 1
De Pan American biedt U naar keuze Eerste klasse President of
*
j
Toeristenklasse Rainbow vliegdiensten naar New Vork. I
Ontspan U aan boord van de viermotorige Clipper* met auto
mal ische luchtdrukregeling en radar uitrusting.
Stelt U zicli voor plaatsbespreking in verbinding met Uw reis
bureau of met ds
E»/%j%r /VtvrE RICAItf
DE LUCHTLIJN MET DE MEESTE ERVARING TER WERELD
S. E. L. Maduro S Son», tne.7 Arub«: NaMaujrreat—Tel. 1735-1736
Generale Agenten (Curocao: De Ruyterplein 2,4-Tel. 11200-11905
PBM-CeR-ITVNYC I>C.fUta
~ . 1
— ■. ■ .■■— ■ -'■■ -J
ONTVANGEN MOOIE COLLECTIE
Van Raalte
* NACHTJAPONNEN
* PETTICOATS
. * PANTIES
VOOR DAMES EN KINDEREN
en ook andere bekende merken.
CASA BERNARDO

WA NTED
experienced, efficiënt Secretary
for general office work
— with knovvledge of English-Dutch
shorthand.
MORRIS E. CURIEL & SONS, INC. Breedestraat No. 44
CIBACE LINE
GREAT LAKES-CARIBBEAN FREIGHT SERVICE
Announcing Grace Line's new, direct and advantageous freight
service from the. Great Lakes and St. Lawrence River ports to
CURACAO:
s.s. „SMNTA CRISTINA'
LOADING AT:
CHICAGO June 4th
MILWAUKEE June 6th
DETROIT June Bth
TOLEDO June 9th
CLEVELAND June lOth
TORÖNTO June llth
MONTREAL , June 14th
Dne CURACAO June 24th
For the direct receipt of your imports from the above ports,
with considerable saving of inland feight. instruct your suppliers to ship by:
Grace Line's Great Lakes - Caribbean Service. FOR FURTIIEK INFORMATION PLEASE APPLY TO :
S.E.L Maduro & Sons, Ine.
GENERAL AGENTS GRACE LINE, INC.
AMICOS 61 eüSACAO
CONGRES OORLOG EN VREDE
Aanvalsoorlog met atoomwapens is ZEDELIJK ONGEOORLOOFD
Dilema: Christelijke ethiek
of effectieve oorlog
(Van onze speciale verslaggever)
Op het ogenblik wordt het Vcritas-congres gehouden over het thema
Oorlog en Vrede en over de zedelijke problematiek van de Atoomoorlog.
Drie sprekers aanvaardden de atoombewapening als een onontkoombaar
feit, zü het onder de nodige voorwaarden. Het waren prof. dr ir A. van
Leeuwen S.J., drs J. A. M. Weterman en dr C. L. Patijn. Prof. dr J. de
Graaf daarentegen noemde de abc-bewapening een zelfmoordpoging der
mensheid en een lastering van de godheid Gods. Daarom eiste hg, des
noods eenzijdig, het afzien van proefneming met en het bezit en de pro
duktie van deze wapenen.
Elke spreker bouwde zijn betoog
op vanuit zijn eigen uitgangspunt.
Prof. v. Leeuwen had als onderwerp gekozen: Ons geweten en' de atoombom. Spreker ging uit van de authentieke menselijke roeping de echte
vrede
— zonder gerechtigheid is
vrede een gevaarlijke illusie
— on
der de volkeren te bevorderen. Vrede is in zichzelf zinvol. Oorlog kan
alleen zin hebben in dienst van de
vrede en wordt zedelijk mede be
paald door de reële mogelijkheid van efficiënte verdediging. Het onver
mijdelijke lijden enz. moet door opzet en resultaat verantwoord zijn.
Op deze basis heeft de staat, vanuit zijn verantwoordelijkheid voor de
vrede, de plicht de menselijke rech
ten en vrijheid te verdedigen.
Met onverbiddelijke logica ont
wikkelde prof. Van Leeuwen vervolgens het zedelijk oordeel over een
mogelijke atoomoorlog. Tegenover
de zekere communistische dreiging,
die juist zo ernstig is, omdat zij
voortkomt uit ideologische tegenstellingen van planetaire dimensie, heeft het westen medewegens zijn achterstand op het gebied der conventio
nele wapenen — de plicht de atoom
bom te bezitten en zo nodig te ge
bruiken en wel volgens de taktiek
der trapsgewijze afschrikking: geen
zwaardere wapens, waar lichtere
voldoende zijn.
Men zal zich echter goed reken
schap moeten geven van de ver
nietigende kracht dezer wapenen en tevens van de reële bedreiging der
vernietiging van het waarlijk men
selijk bestaan door het communisme. Elke aanvalsoorlog met atoomwapens is zedelijk absoluut ongeoorloofd.
Wil een verdedigingsoorlog geoor
loofd zijn, dan moet het mensvvaar

dig bestaan zelf op het spel staan
! en de atoombom kontroleerbaar
■; zün. Zou het westen van atoomwa
pens afzien, dan vermindert daar
door het gevaar van een atoom
oorlog zeker niet, integendeel, de
kans op onverantwoord gebruik
daarvan door de communisten wordt bepaald groter.
Tenslotte zag spreker de positieve
v/aarde van dc atoombom in de
vergrote algemene plicht, alles te
doen om een atoomoorlog te ver
mijden. Als middelen daartoe noemde hij overeenkomsten tot ontwa
pening, een supra-nationale rechts
orde, en het bevorderen van de
c-.e eenheid der volkeren door hulp
aan de economisch onderontwikkelde gebieden.
Drs Weterman benaderde het on
derwerp in kwestie vanuit de bij
bel. Ofschoon deze geen duidelijk
antwoord geeft, bevat hij wel de no
I dige uitgangspunten. Het probleem
\ van vrede en oorlog is slechts te be
grijpen vanuit onze eschatologische
heilssituatie, die rechtstreeks tegen
over het wezen van elke oorlog staat, terwijl wij zelf nog in de gespletenheid der zonde, het onvoltooide menszijn leven. Recht en liefde, die de
radikale pacifisten te snel verbinden, vormen nu nog geen eenheid. De
vrede, die Christus schenkt, ligt in
een andere ruimte. Daarom is het
i. moeilijk de ideale solidariteit, die
geen tegenpool meer heeft, te onderscheiden van 'n gewoon-menselijke op
i deze aarde, die altijd ergens tegen is.
Maar het christelijk ethos staats boven
alle moeilijkheden. Het is daarom ver
keerd zich neer te leggen bij een in
twee kampen verdeelde wereld, evenzeer als het niet juist is één wereldstaat perse als satanisch te beschouwen. Zonder meer ja of neen zeggen tegen de atoombom is dan ook vol
gens spreker niet mogelijk.
Een paradijs op aarde is onbe

staanbaar. Toch moeten wij „uto
pisch" denken. Het verschil tussen de opdracht der Kerk en de taak
van de staat mag men niet uit he* oog vcrlizen. De Kerk neemt oor
log nooit als een van haar middelen ter hand, maar de staat handelft
naar de woorden van Christus (Johannes 18,361 „als mijn koninkrijk
van deze wereld was zouden mijn dienaren hebben gevochten". De
zelfde mens is én christen én burger. Essentieel eist di alles van onp
steeds hét scheppen van evenwicht tussen het onderscheid van chris
ten en politicus én hun beider verband. De bijbelse visie op het pro
bleem van oorlog en vrede houdt dan ook de voor ieder geldende
aansporing in alle krachten aan te wenden om binnen de grenzen van het mogelijke reeds tijdens ons opweg-zijn naar de voltooiing onzer
menselijkheid hier op aarde te verwerkelijken wat wij kunnen van de beloofde en verwachte eschatolo
gische vrede.
Dr. Patijn benaderde het. probleem
vanuit de politieke realiteit. Hij ken merkte het atoomtijdperk als „menselijke geschiedenis in verscherpte
vorm". Wij zijn nog wel dezelfde mensen, maar hebben een veel grotere
macht. Er moet iets gedaan worden aan de politieke en zedelijke implica t'es van de techniek. Macht mag
slechts „beperkt" gebruikt worden
Daarom is voortdurende controle eer eerste eis.
De discussie over „voor of tegen
atoomwapenen" is principieel on
vruchtbaar. Het echte probleem is:
deze wapens bestaan! Daarom gaat
het er slechts om de juiste weg te
vinden die ons leert „mit der Bombe zu leben" (Von Weiszacker). De twee grote problemen van vandaag worden gevormd door de atoomenergie en het communisme. Het antwoord hierop
kent niemand. Een verbod van atoomwapens geeft, daar er geen sanctie bestaat, geen zekerheid. Eenzijdige af
schaffing schept onmiddellijk grote
gevaren. Onvoldoende bewapening
tegenover een ideologisch verblinde
tegenstander is onverantwoord. Men
zal tegenover het communisme nooit mogen toegeven,
i In deze situetie moet alles gericht
zijn op het voorkómen van conflicten. Van het grootste belang noemde spreker de intensivering van de contacten tussen oost en west. De
hoogleraren spoorde hij aan even
tuele uitnodigingen om achter het
ijzeren gordijn colleges te geven
direct aan te nemen. Studenten van ginds, hoe communistisch ook behoren hier toegelaten te worden. Zij
zijn immers ook nog mens. „Alle
beetjes helpen!" Prof. J. de Graaf liet een geheel
ander geluid horen. Morele dwaas
heid kan geen po'itieke wijsheid zijn,
stelde hij. Volgens hem staat de we
reld voor dit ene dilemma: óf een
christelijke ethiek of een zo effec
tief mogelijke oorlog. Het christelijk
ethos sluit oorlog uit. Een atoomoorlog is zelfmoord der mensheid. De
theorie van een rechtvaardige oorlog, die van heidense oorsprong is (Ci
cero, Ambrosius. Augustinus) ver
wierp hij.
Met talrijke citaten toonde hij aan,
dat de oud-christelijke schrijvers de oorlog radicaal afwijzen. Maar na de vierde eeuw verzwakt het christelijk pacifisme steeds meer. Prof. de Graaf stelde dat wij als christenen ver
plicht zijn steeds een ethisch getui
genis te geven over de ongeoorloofd heid van elke oorlog, omdat de mens daarin ondergaat. Het moge dan al simplistisch zijn ~neen" te zeggen tegen de oorlog, maar prof. De Graaf neemt het daarvoor op. Men mag
geen vrede hebben met onmenselijkheid. Desnoods moet men eenzijdig
van atoomwape/is afzien. De politieke vertaling van deze eis noemde hij
de dringendste opgave van deze tijd. Verdediging in het atoomtijdperk kan slechts de gestalte van bovengewelddadige weerstand hebben. De keuze
ligt, zoals M. L. King zegt, tussen
„non-violence" „non-existence".
TOM POES EN DE KIEKVOGEL.
3524 Toen Torn Poes en de fotograaf zo plotseling die krakende
stem achter zich hoorden schrokken ze erg, dat is te begrijpen. Het
was echter slechts een eenzame grijsaard, die uit het struweel nader
trad.
..Wat hoor ik daar?" hernam de oude, „is meneer fotograaf? Wel,
dat treft dan prachtig; die zoek ik nu net!"
De heer Kiekvogel klaarde geheel op.
„Ja,- ik ben gerenommeerd fotograaf", verklaarde hij. „Verschil
lende dankbetuigingen liggen ter inzage. Altijd een scherp beeld en
een uitnemende gelijkenis. Voor een florijn hebt u een zeer fraai ka
binetformaat; maar u kunt ook een aangezicht krijgen, voor een
kwartje. Klaar terwijl u wacht! Als u
"
De grijsaard hief een hand op en stiet een dor lachje uit.
„U vat mij verkeerd", zei hij. „Ik zoek geen beeltenis van mijzelf.
Het idee! Nee meneer, ik ben de uitgever van het beroemde tijd
schrift „Hocus Magazijn" en ik zoek een geschoold vakman voor de
fotoreportages".
„Hocus' Magazijn?" herhaalde Torn Poes. „Dat blad ken ik niet".
„Het is geen blad voor kinderen", sprak de uitgever koeltjes. Hij
wierp Torn Poes een onaangename blik toe en keerde zich om.
„Als meneer mij volgen wil?" vervolgde hij. „Dan zal ik u naar de
uitgeverij geleiden. We kunnen daar beter over zaken praten dan
hier tussen het geboomte".
Hij schuifelde in snelle pas door de dorre bladeren en bleef ten
slotte staan bij een klein gebouwtje, dat hij met een roestige sleutel
opende.
' „Hm" mompelde Torn Poes achterdochtig. „Als dat de uitgeverij
van een beroemd blad is, dan is die erg armoedig uitgevallen. Ik vertrouw die oude niet".
Hetspookpaard
Oorspronkelijk detective-verhaal
door MARTIN MONS
looft u, dat die maskerade In de grond onschuls?" Moor Juckama schudt het hoofd. een, dat geloof ik niet. Zulke dingen zrjn nooit
ehuldig. Vroeg of laat leiden ze tot allerlei
•rlei
" hrj maakt een veelbetekenende hand
..weging. „Zy kunnen voeren tot iemands onder
.ang, iemands geestelijke ondergang, mijnheer Per
. Het is spelen met vuur. Het is de deur op een
■r zetten voor boze machten."
. (Jelooft u, dat er iemand is, die er belang bij
• haar te süjven in deze hoe zal ik het noe
deze waandenkbeelden?''
..Mijnheer Perquin, ik ben niet genoeg op de hoogte
met de gang van zaken op Ter Weem om die vraag
met absolute zekerheid te kunnen beantwoorden. Ik zou u alleen maar persoonlijke meningen en vermoedens kunnen geven en die zijn net zo waardevol of
waardeloos als de uwe."
„Wanneer ik u zei, dat mevrouw Hangst muns ui
ziens in levensgevaar verkeert, zou u dan niet
"
„Neen, dat zou ik niet. Ik ben het volkomen met
u eens, dat mevrouw Hangst in groot gevaar verkeert, maar ik ben er van overtuigd, dat dit gevaar eer haar ziel geldt dan haar lichaam. Waarom? Ik wou, dat ik u dat Zeggen kon, maar mijn vermoe
dens zijn van een aard, die men niet onder woorden kan brengen. Gelooft u mij toch, ik kan u niets zeggen waaraan u ook maar het minste houvast zou
hebben. Maar ik ben bang, doodsbang dat er op Ter Weem vreselijke dingen zullen gebeuren.''
Die avond informeert Pcrkuin langs zijn neus weg
bij Leontine Hangst of haar schoonzuster het laatste
half jaar van Ter Weem is weg geweest.
Ze schudt het hoofd. ..Neen, en dat is ook een van de dingen, die mij
ongerust maken. Na die teleurstelling was ze. zodra ze weer tot reizen in slaat was, herhaaldelijk weg.
En we waren daar bljj om, omdat we hoopten dat
afwisseling en afleiding haar over het dode punt
heen zouden helpen. En u moet toegeven, dat we
hier van die beide ingrediënten geen overvloed heb
ben." zegt ze met die geduldige paardeuitdrukking
op haar gezicht. „Maar de laatste maanden Is z»
met geen stok van Ter Weem weg te krijgen ge
weest. We hebben haar van alles voorgesteld. Een
zeereis met haar moeder en zuster samen. Een verblijf in Italië. Een Enfin te veel om op- te noe
men. Waarom /.e niet wil? Ik vrees, dat dat te wij
ten is aan een toenemende apathie. Dat dacht dokter Dézentjé ook. We hebben haar de prettigste voorstellen gedaan. En de keuze van haar reisgezelschap
hebben we geheel aan haar overgelaten. Het is niet
alsof ze met mij zou zijn opgescheept. Ik Weet,
dat Claire mij niet sympathiek vindt. Neon, neen,
zegt u maar niets, ik ben ook geen geschikt gezelschap voor een mooi, jong, mondain vrouwtje."
Ze glimlacht een beetje zielig. Meer dan ooit doet
ze Perquin denken aan een afgewerkt, geduldig
paard. En hü vraagt zich verwonderd af wat het
toch aan haar is, dat deze indruk geeft. Het is niet haar lichaam, dat is veerkrachtig en soepel genoeg, het getrainde lichaam van een sportieve vrouw. Het is evenmin haar gezicht, dat niet oud is voor haar
jaren. Of is het toch wel het gezicht? Dat lange, melancholieke paardegezicht? Wonderlijke gedachte, dat achter dat door twee diepe horizontale rimpels doorgroefde voorhoofd, waarvan het hier en daar met
grijs doorschoten, korte kastanjebruine haar 20 ach
teloos is weggeborsteld, een zo geraffineerd- moordplan werd uitgesponnen.
„En nu dat door myn toedoen is mislukt. Welk
plan wordt er nu uitgebroed achter dat voorhoofd, achter die droefgeestige, geduldige bruine ogen?"
vraagt hij zich af. En Pieter Auguste Perquin verwondert zich er over dat, ondanks hetgeen hij weet, deze Leontine Hangst hem meer medelijden dan
afkeer inboezemt.
Die nacht hoort Perquin weer het zachte treite
rende zoemen van dc motor. Ongelovig richt hij
zich op in bed en luistert. Dan staat hij op en gaat naar het raam. Geen al te gunstige nacht voor zon
hocus pocus, concludeert hij. Het is wel donker, maar niet aardedonker, zoals de vorige nacht. Deze duisternis heeft een soort van lichtende kwaliteit, iets doorzichtigs. Wat bezielt Leontine Hangst om door een projectie in zulke ongunstige omstandigheden een ontdekking te riskeren? HU luistert weer. Het zoemen
van de motor schijnt hem toe luider te klinken dan de vorige keer. Pieter Auguste Perquin grijpt zijn
kamerjas en sluipt de, gang door en de trap op naar boven.
Hoe hoger hij stijgt, hoe luider het motorgezoem
wordt. Voorzichtig zoekt hij in de zak van zijn ka
merjas naar de loper en beweegt zich dan op de tast in de richting van het geluid. Onder het gaan over
denkt hij een beetje zenuwachtig hoe hij dat zaakje nu eigenlyk zal moeten aanpakken. Wat wacht hem
aan de andere zy'de van die gesloten deur, waardoor nu duidelijk hoorbaar het zoemen van de projectiemachine klinkt? Een kalme, beheerste vrouw, die zich op haar gewone autoritaire wijze uit deze netelige
situatie zal proberen te praten? Die hooghartig zal vragen welk recht hij, een gast, heeft by nacht en
ontij door het huis te zwerven en met lopers gesloten deuren te openen? Welk recht hij heeft haar rekenschap te vragen van wat zy in haar eigen huis verkiest te doen en op welke tijd? Of iemand wier zenuwen de overmatige spanning niet langer hebben kunnen dragen? Een razende krankzinnige?
(Wordt vervolgd).
Bleibcrg. — Men heeft kortgele
den op de berg Katharine bij Blci
berg, een plaatsje dat aan de grens
tussen Oostenrijk en Zuid-Sla vië ligl de rest van een voorhistorische stad
gevonden, zo is in Klagenfurt mee
gedeeld. Deze stad moet voor 1.000
jaar voor Christus gebouwd zijn.
—x

Berlijn. — Dc afdeling West-Ber
lijn van de Westduitse sociaal-de
mocratische partij heeft burgemeester Willy Brandt van West-Berlijn
herkozen tot voorzitter van deze afdeling.
Ghaza.
— Een commissie van on
derzoek, door de regering van Ghana in het leven geroepen, heeft vastgesteld, dat vier personen, onder wie Iwee voormalige parlementsleden,
betrokken zijn geweest bij een sa
menzwering om premier Kwame
Nkroemah te vermoorden.
—x

Peking.
— De Pantsjen Lama, de
waarnemende voorzitter van de
voorbereidende commissie voor het
autonomie gebied Tibet, is per trein uit Peking naar Tibet vertrokken.
Hij was een maand geleden in de
Chinese hoofdstad aangekomen, waar
hij o.a. het nationale vol'<SC
Radi 0'
heeft bijgewoond, 'zo meldt
**
Peking.
"~ x— min Wenen.
— Het Soedanese
rie van binnenlandse zaken t>ee ,;lllekendgemaakt, dat er geen Soe |A
zen zullen mogen deelnemen jng
het onder communistische
. ,(i
staande wereldjeugdfestival, ge'
juli a.s. te Wenen zal worde» ..ke
houden. Niettegenstaande der»
bekendmakingen hebben toen $ e
Soedanezen deelgenomen a .^a11
vorige jeugdl'estivals te
™'
en Moskou.
I BEBIDRS I
I ÖLDCDLDNY
maRCa HEGiSTAaoa
BRITANIA
Te.. 12378.
3 EV» rallHH» lUi fi^ÉffllnÉJ
| Proves FINE FOODS need not to be expensive j
jj SUPER FINE Verse AmenkaansT~l j
E * CHICKEN BREAST 1 lb. 450 gr. f. 1.60 E I E R E N
h * CHICKEN DRUMSTICKS 1 lb. 450 gr. „ 1.60
* CHICKEN LEGS & THIGHS 1 lb. 450 gr. „ 1.60 F. 1.10 per dozijn *',
H * CHICKEN WINGS 1 lb. 450 gr. „ 0.90
~~~
',
E
'
\
\ Special this week rag jm mm *WLM
m Fijne magere Hollandse wßs wk mk AB dftwfiß
3 CARBONADE WIIW% ff I
j hh «Ha SM lor Ammm ■
: F. 1.50 per »/ 2 kg. 1
: FRUITS & VEGETABLES 3 KOELHUIS HARING rftliU:' r JL,*rJL,.I/lim
!, f. 5.- per vaatje a35 stuks * Lcttuce (harde sla) f. 0.75 per fc j* j
I
• { P
OlB
' f stuk * Boston Lcttuce (zachte sla) „ 0.95 pc /kg ,
5 * Firm, Green Cucumbers „ 0.65 per /z *B
; * Crisp, Refreshing Celery „ 0.60 per h kS
FRENCH FRIED POTATOES * Egg Plants „ 0.60 per h K\
K f *
Klaar in een wip * Golden Delicious Apples f. 2.25 per bag
«
k * Red Delicious Apples „ 1.95 per bag »
ie 9 oz. 254 gr. f. 0.50 Granny Smkh (Green Appies) „ 1.95 per bag ,
l 16 oz. 454 gr. „ 0.85 * SUNKIST ORANGES „ 0.18 per stuk
lt
°
N
* ;
jj To/co Weekend Specials \
*
jj MAGGPS GEDROOGDE SOEPEN: 3 zakjes Fl. 0.95
K ■
K onovertroffen in kwaliteit en Prijs
* Asparagus
Cauliflower
- Mushroom
Romany vegetable -Spinach
- Spring vegetable
K I
3 EN NATUURLIJK OOK ',
K .
k * SOEPBALLETJES van STEGEMAN 2 blikjes voor F. 0.95 ;
l BLIKGROENTEN Gedroogde Appeltje* .
k .
3 Voordelig in 4 minuten klaar \
l * Sliced Carrots S & W f. 0.45 1/2 blik Prima van smaak
* * Adijvie
- Tieleman & Dros „ 6.36 1/1 blik TIJDELIJK
£ * Sperciebonen
- Zwanenberg „ 0.62 1/1 blik |?# $.65 J
* * Spinazie
- Zwanenberg „ 0.52 1/1 blik [
H * Poperwten
- Zwanenberg „ 0.60 1/1 blik
l Uitsluitend Vrijdag F
l Nieuw - overheerlijk
- 4 Appelgebakjes f. 1.de voor
J raad strekt. h
| j

■ j
| NETF ARRRIVALS: \
' * Dry Sack Sherry f. 4.15 per fles * Applesauce Aylmer f- 0.42 per »
« * Rich Fruit Cakes Elkes „ 2.75 per blik * Applesauce S& W .. 0.65 per ,
\ * Cherry Cake Elkes „ 2.75 per blik * Prunes Large Delmonte „ 0.95 per V ,
\ MODEZAAK Afdelingen \
fl II lil lil II lil I PETIt POINT ARTIKELEN \
\ 111!iuu 11u 111u ;„ Avondusjcs
t *-" =!ï Sigarcttcnhouders ,- L , . „,»:»« 11
< ~, n 8 sic Naaigarnituurtjes
f :,Portemonnaies ". , • r i. NEW ARRRIVALS ;*Jfc s_Urt
« . * Pedalpushers * bollen Rokken ;
l yOU IUSt Caiinol * Maidcnform «> ïasjes
« Brassieres * Ochtendjassen
E a/ford fo mis.s:: f
* J»^***,
5 * Nachtjaponnen
:.c Wollen 1ruit)" ;
!
VOOR HEREN: MEISJES- JONGENS- en BABY-ARTIKELEN
'
:!ï Toiletartikelen * 'Meisjes -en jongens pyama's ',
$P Dassen • .„ ~
. . ~ i r *,
, rr , , 'fi Meisiessportklcding
'l' Zwembroeken
' *
J
k * Badlakens -!J Meisjesjurkjes ;
h ï!« Sporthcmden ~, ~ . . ~.• ~ . ,
*
m
K :,: Meisjes-Windjackets
"
4 $Z Riemen J
3 :|ï Zakdoeken :'c Meisjesblouses j
H * Scheerkwasten ;;c Jün gCnszwcmbroekeri !
■ ''ï Pijpen
"
1 * Tabakszakken * Jongcnssporthemdcn
K
ï ALGEMEEN l
*
. >
2 H: LEREN- en RUBBER SANDALEN
- SLIPPERS - FOURNITUREN
3 * SCHOOLTASSEN
- SCHRIJFBEHOEFTEN
- BALLPENNEN I
M '
\ You can do better at... IMißafW'JMllga ■B«BWimmmmWmmmmmm Affß üßtll IjJßi
i E
rTTTTITITTTTTTTTTTTTÏTTXXTTTTTTTTJTitTTTTTTTITTXXXIIIiriIIXZXCIIirXmTTXXXXX^ 7
AMIGOE Dl CURACAO 4 DONDERdAG 28 ME! 1959
Aruba's oudste Parochie
nog altijd springlevend
Oranjestad. — Nu de meisjes van
" UD ' Semper" van Noord het kam genschap behaalden van de volley
'competitie voor dames hebben wi. Noord ons licht eens opgestoken
• de sportmogelijkheden voo;
J e's.je s. YVe stonden versteld! He
Jkt n.l. dat er voor sportieve meis
°P Noord heel wat te doen valt
Al K-.' oi.ina drie jaar geleden wen
lal'"
d° EK een Volley
afdeling opgericht welke zich doo
t
a '"sl| g trainen tot een /.eer sterl
Zieh
1 °ntwikkelde. De meisjes kozei
„ a 's sP°rtkleuren rood-wit ei
Van
d<' naam ..Lucule", afgeleu " «Lueha en Legria".
Sel h
7 ''' o 'nans twee teams. Een jaai
tal** ontstonden er nog een aan
ze] , ?ams; meest van meisjes uit een v°rmri
W'' l< ' diC °°n eigen Sroepjc
H
Van
/ljn ~Subi Semper'-', wit groei
grÜP huishoudschool, „JoHy Girls"
en o Zvvart . meest van Alto Visti
fo0(j bana Libol 'Jor>g Aruba, wi
ty an Boekoeroei en Ivy, wit roor rt, meis.: es van Imeldahof.
San" . ms werden alle in een or
Zt J* ondergebracht, waarvai
on . agdalena Maria de hoofdleidin;
*°orrt
h nam' Z' j wordf bijgestaa
ïro heren Frans Figaroa en Ma>
v»n "tn natuurl'J k door de pasfoo \n
Ue Parochie, de Z. E. Patei
sifj,
1
' aie men op zijn tijd weet t<
h*ke
V °°r ho uitloven van een
tori
c" le maakte zich uit organisa
Vd redenen 'os «it het E.K. ver
so01
.. en Werd ook in de nieu.v
Wel
"° r "anisa,ic 's ondergebracht, ei
t>e
°nder de naam Flyers I en II u'uwo kleuren zijn zwart wit
ruim
speelterreir is ideaal. D
-St T Ovci'riokto speelplaats van d>
'k'ht ast'n °ol is ruimschoots ver
tyan' °°k voor avondwedstrijden
steen .°ei
' gehouden worden is e
zUd
S ruimo belangstelling van d e van het publiek.
en , m °isjes zijn zeer enthousiast
V en
.olTlPn trouw ter training. Bo
sti 10n wordt do contributie steeds
Tn ei .0p tijd betaald. zodat d>
V°Orr,
eS °° k WUt dat betreft cc "
E r . eed zijn voor menig sportMAN
k>
' S nu weer een onderling K.0.
-
kor
n?0i georganiseerd met een be
toor A Chikbaar gesteld door Pas
ÉAnink,
die zich over dit werk
verheugt en dc waarrif
van deze vorm van vrije t'rd bpsteling voor meisjes hoog aanslaat.
De serie Knockout wedstrijden
erloopt volgens schema. Er werd
espeeld op tweede Pinksterdag,
ondagmorgen 31 mei is i\o tweede
erie en de finales zijn op dinsdag
juni dos avonds.
De meisjes hebben intussen groot
J toekomstplannen. Binnen een jaar omt vermoedelijk het clubgebouw
\n de parochie vrij, omdat de jon
:-ns van de frères dan liopenlijl:
en eigen gebouw zullen betrekken
>e vrijkomende club zal dan ge
hikt gemaakt worden voor de E.K
'ubs met vele aktiviteiten. Wel zal
r voor dit alles weer geld, meer
eld nodig zijn en om dat te „orgaiseren", zullen de meisjes zeker
veer eens een ernstig gesprek heb
ten met de Pastoor.
De organisatievorm var. deze clubs, iet een „los vast" verband voldoe;
.Afstekend en men ziet mot verlan
gen uit naar een verdere uitbouw
en naar ontmoetinngen in de toe
komst met meisjesclubs uit de an
dere parochies.
Do leeftijd van deze sportieve
neisjes varieert tussen de 15 en 2c
aar.
Voor een eilandelijk tournooi tus
en de meisjesteams stelt het Aru

aanse kantoor van de Amigoe gaar
! een tweetal bekers beschikbaar
'ie neemt nu de organisatie ter
and?
Voorlopig programma *»S.U. sport Olympiade
flooranjestad — Het ligt in de beuling van de ASU om dn jaar
de
r een Srote sportweek te hou
iuiy 6n Wol van 19 tot en met 28
ftelrt
1 Voorl°Pi S programma verat 0p vrijdag 19 juni Grootse
'tiast
ning mot defüe in het Wilhelmi
tüs
adi°n en een voetbalwedstrijd
ltje2
°n veteranen. Er zal een ver
Sp0
"
I lg plaats vinden van
> een
<}e
r*k°ningin en mogelijk zullen
u, Mariniers een Colonne Geweer ltvoeren .
W-ecJ
P
. zate'dag volgen dan biljart
een Stri.iden in Club Suriname en
cao VOetbalwedstrijd tussen Cura
Sbw
6" A'"uba in het Wilhelminaauion ten°Tdag 21 ' uni' Baseban - biljar
' Tafeltennis en voetbal.
sebanandag 23 juni Little league ba
D
al! en softball.
«tl nsda S 23 juni basketball dames
Cür eren en een basketballwedstrijd acao versus Aruba.
stM^ensda§ 24 juni Volleybalwed
-4 Oden. v°hderdag Basketball.
reHr? Jdag in Lago sportpark Wiel
Uj{ J;n
> athletiek met deelnemers
2 t''inidad en Demerara.
tetl^ terdag 27 juni Wielrennen,
Sebai'
S ' lafeltennis en baseball (Ba
Plo tegen een Venezolaanse
&t fj.^nda S 28 juni, watersportwed
racWen Basiruti, gewichtheffen Cuen
a °' Aruba, Tafeltennis, Aruba
\t Curacao, Tenniswedstrijden,
ba-v tn Curacaobaseball Aru
,.. enezuela en kroning Sportkongin.
AGENDA ARUBA
Oranjestad.
— Kantoor Amigoe.
■m-irellistraat 16. Tel.: 1233,
Donderdag 28 mei 1959.
Bioscopen:
Se Veer, 8 30 uur:
" ..THE' LITTLEST OUTLAW." Pe
Iro Armendariz, Joseph Calle-a.
Alle leeftijden
Rialto, 8.00 uur:
..UNA MUJER CON PASADO"
Spaans) Meche Barba. Robevto Ca
iedo. 18 jaai
Principal, 8.00 uur:
„DON'T GO NEAR THE WATER".
Glenn Ford, Gia Scala, Anne Francis.
H jaar.
Aurora. 7.30 uur:
„THE HOUSTON STORY". Gene
Barry, Barbara Hale. 18 jaar.
Savaneta, 7.30 uur:
..FLOR DE CANELA". (Spaans) Ma
ria Antonieta Pons, Joaquin Cordero.
1H jaar.
Nachtdiensten Botica's: Oranjestad: Botica del Pueblo.
Tel : 1253.
San Nicolas: Botica Central.
Tel.: 5119.
Programma Radio
kinderkoor
voor vrijdag 29 mei 1959.
Oranjestad.
— Deze keer gaan we
? liedjes leren. Eerst een heel gek
Nederlands liedje en dan een Engels liedje.
Er was een een oorlogsschip, Er was een een oorlogsschip, Dat was al op een duimpje na. Gezonken op eenklip, Dat was al op een duimpje na. Gezonken op een klip.
Er was een oudo vrouw', Ei was een oude vrouw, Die nam het hele oorlogsschip, En stak het in haar mouw, Die nam het hele oorlogsschip. En stak het in haar mouw.
Little Jack Honer sat in a corner,
Eating a Christmas pie. He put in his thumb, And pulled out a plum, And said ,,What a good boy am I"
Debutantje Dortien Engelkens met: „De oempaas".
Uit Politierapporten
Oranjestad. — Do Heer Maas vond
oen herensportjas bij de Povabeach.
Carolina Justina Cornett, Rooi Hun
do 73 verloor, waarschijnlijk in de
Nassaustraat, een vergunningskaart
tot het houden van oen col U-el ie. Op
de vergunningskaart staal he op
schrift: Annual Wide Uplift Cam
paign".
Er werd assistentie gevraagd
een lastige man. die bij de Aru'

Bank do orde verstoord, llii
overgebracht en ter ontnuchtering in
gesloten.
Bij Veld's Warehouse in do West
straat vond een steekpartij pi
Hel slachtoffer vertoonde en to verwondingen, en word vooi figte naar de recherche verwezen. Do dader word in verzekerde bewaring' gestold, on het mos in beslag geno
men.
To Soroe Prctoe word brand gemeld.
Dc bewoonster van oen percei '. al
daar wilde een kerosine-stove bijvul* len, terwijl deze nog brandde.
eigen middelen wist de vrouw dc
I 'i-and te blussen.
Schade:. Een verbrande stove on oen
vuile muur.
Eerste H. Communie in
Oranjestad
Oranjestad. — Vreugde heerst er
-Horwegen in de parochie van Oranjestad, waar zaterdag a.s. ruim 300
'anderen E. H. Communie zullen ont
. angen in de Kerk van St. Francis
•us. De kinderen zullen in proces
ie vanuit de Sta. Rosaschool naai de Kerk trekken, waar zij tijdens de
H. Mis van 7 uur des morgens de
H. Communie ontvangen. Des avonds
O'ii zes uur volgt Lof met preek.
Mental Health neemt werkloos
heid en tweede Casa Cuna onder
de loupe
Oranjestad.
— Het bestuur van de
Arubaanse Stichting voor Geestelijke Volksgezondheid komt op 2 juni a.s. in vergadering bijeen en koos dit keer
voor het eerst het Cultuur Centrum als vergaderplaats.
Op de agenda staat onder meer
verkiezing van nieuwe bestuursleden.
Het bestuur doet onder mee de
voorstellen om voor het komend jaar twee onderwerpen aan te nemen als de voornaamste studie onjekton:
1. Het instellen van een vooi lich
tingsbureau over beroep en arbeid.
De bedoeling is daar inlichtingen
te verstrekken over de mogelijkheid welke de verschillende studierichtingen bieden en tevens over arbeidsmogelijkheden in het buitenland.
2. Het instellen van esn in-richting
te Sint Nieolaas, waar werkende ongehuwde moeders overdag hui kin
deren kunnen onderberger
Het bestuur wijst er op dat Oran
jestad en omgeving verschillende instituten zich met dit werk bozig be
houden en meent dat er ook in Sint
Nieolaas behoefte besaat aan ->?n dergelijke instelling
„SRANANTORIE”
O De
heeft bijzopdet
h.ar.d toegeslagen om do Surinaam
se Politiebond in hot gareel terug te
krijgen: de voorzitter en een be
stuurslid werden ontslagen, de
bestuursleden zijn geschorst ol
■ fd. Dit uaar aanleiding
van oen brief door hel bond
stuur aan de minister van Justitie,
r. 11. Shrimisii, geschreven
thoold, Overste .). Ove
In de brief wordt de Overste
ld ais een mislukking, en
acht hot bestuur geen compromis
met hem mogelijk. Voorts drei
brief mei het overgaan tol daad
cties indien geen maat
troffen. Do hoofd
.■'.' icf van d bond was dat de Over
n li.'i kader der Nederland
se Technische Bijstand aan Surlna
werd uitgeleend, weigerde me:
uur samen te werken.
Overste Ovo'-beek kwam naar Su
riname na.'il diensthoofd J. Douglas
<>!> soortgelijke ernstige wijze door
'Ond was 'v ichuldigd. Naar aanleiding van do bpndsactie togen de hr. Douglas werd ren commissie ingesteld die een onderzoek insteldi
en een rapport uitbracht. Aan de hr. Dougias werd toen aangeraden gebruik te maken van zijn Europee. verlof. Tijdens dit verlof, dal nog
gaand.' is, is inmiddels de hr. B Spalburg benoemd tot diensthoofd
met ontheffing van Douglas. D.
benoeming van Spalburg wordt echter pas effectief na het vertrek
Overbeek, die tijdelijk ter verwin
ging van Douglas was benoemd
Spalburg maakt inmiddels een
uitgebreide oriëntatiereis door hei
Caraibisch gebied, de VSA on Euro
pa (door de oppositie spottenderwijs genoemd: In 80 dagen om de Wereld). Na het sukses in de actie tegen Douglas. is dó bond voortgegaan mot
acties, waarbij meermalen de vraag
aan de orde kwam of zijn optreden
toelaatbaar was voor een gedisci
plineerd corps als de politie diens'
'o zijn. Do maat is nu blijkbaar vc
1
Oneervol ontslagen werd bondsvoor

zitter Jool Wijngaarde. Ontslagen
is het bestuurslid Sanichar. Ge
schorst voor 1 maand werden d(
bestuursleden Ilarrv en Kolader. Te
ruggesteld van majoor tot brigadier
voor de ti'd van 2 jaren werd het
bestuurslid Meynaar. Het bestuurslid Mencke. dat toen de brief werd verzonden buiten Paramaribo vertoefde en niet ondertekende, bleef buiten
de strafmaatregelen. De beambto
de hr. Overboek oen orientatii
naar de Nederlandse Antillen. In de achtergrond van deze affaire speler, politieke invloeden. • Do Progres
sieve Werknemers Organisatie en r,B
Stichting voor de Arbeid hebben bij
de regering geprotesteerd tegen een
beslissing dat werkkrachten voor Su
ralco ten behoeve van het Brokopondo-project alleen via Sociale Zaken,
als zijnde het enig neutraal arbeids
bureau, zullen worden aangeworven.
De PWO stelt zich op het standpunt,
dat men de dingen moet nemen zo
als ze zijn en niet zoals ze behoren
te zijn. En dan is hot algemeen be
kend dat Sociale Zaken geen neu
traal arbeidsbureau is. Tijdens de
1 mei viering hadden beide organi
saties zich reeds gekant togen de af
leline werkverschaffing van Socjal'
Zaken en hadden doen blijken dat op
politieke kleur gelet wordt. De be
slissing werd in de Staten door pre
mier Emanuels meegedeeld op oen
vraag van het lid J. Pengel om erop
toe te zien dat de werving door een
neutraal bureau zal geschieden.
Amsterdamse Beurs

Amsterdam.
— Bij behoorlijke om
zetten waren AKU, Philips en Uni.
lcver vanmiddag wederom zeer vasl
op de bekende buitenlandse en pu
blieke vraag. Kon. olies en ULM iets
hoger. Scheepvaarten goed gedispo
neerd en van de Cultures Dcli en
Amsterdam rubber vast. HVA twee punten. Staatsfondsen doorelkaar gemakkelijker. Van de locale waarder aandelen Walvisvaart en die van
Hoogovens zeer vast evenals de
Bieraandelen. Kon olie 165.70
Unilever 585 1 2
Philips A 674
Philips pref 267
AKU 344 12
Scheepv unie 137 3 8
K NS M 150 34
,KPM 135 14
Ned handel mij 225 34
Nat handelsb (153
Escomptobank niet genoteerd
HVA 147 1/2
Amsterd rubber 93 I'2
Dcli mij 166
A N I E M niet genoteerd
3 pet dollar '47 91 14
3 pet Nederl '47 92 3 4

HAL 159 sB
Walvisvaart 123 1/2
Amsterd bank 284
H B y eert 280
Billiton 2e 285
Billiton le 350 I'2
Overz gas 249 I'2
Borsumij 65 I'4
Lindoteves 134
Rotterd bank 263
CuraeKose h mij 173 I'4
W. li . Muller 320
K .!_. M 132
j Hoogovens eert 520
' Nievelt goudr. 129 I'4
Excelsior 110 34
Ant. Brouwerij 200 bied
Rott Lloyd 142
Stokvis 173
Lening Ned Antillen 100 3 t
ANP-CBS-Beursindices 28 5: Intern concerns 436.28
Industrie 219.85
Scheepvaart 152.23
Banken 165.31
Indon fondsen 127.02
Algemeen 299.73
New Yorkse Beurs
New Vork.
— Verdere stijging van
do effecten markt bleek woensdag
morgen moeilijk te zijn, hoewel er
weer énige bemoedigende berichten
uü het bedrijfsleven waren. Do han
del was traag. De markt sloot prijshoudend met een meerderheid
van koerswinsten, die in de meeste
gevallen tot fracties beperkt bleven.
Het aantal verhandelde fondsen bedroeg 1221, waarvan hoger 514, lager 488, en onveranderd 219. De aande
lenomzet bedroeg 2.940.000. de obli
gatieomzet 4.840.000 dollar. De koer
sen waren als volgt:
American tel and tel 254 3 3
Anaconda copper 66 I'B
Bethlehem steel 52
Dupont de nemours 257
General electric 80 I'4
General motors 51
International tel and tel 40 3 8
Royal Dutch 43 3 4
Shell oil 86 I'4
Standard oil of New Jersey 515 3
U. S. steel .9558 Canadian pacific 30
International nickel 92 I'2
Royal Dutch Amer. shares 72 1 2 b
K L M 34 3'4
8
Aluminium company 90 1 2
Dow Jones 633,68.
Camera Club
Oranjestad. 1 i
tuur ■
slagen te zien. i
Tegenlicht en portret. Tegenlicht opname: A kla
*
rïuism;
Portret: A
2. Mi'. B(
klasse 1. Mr.
-lens.
De
zal zijn op 23 juni 1959 Centrum en cl namen vruehté'n on straatbeeld.
IMRIiJtt STAND
Oranjestad.
— Op 15 mei word ge
boren: Francisco Leonardo. zoon van ie heer en mevrouw L. A. RomblcyGuillermo
— . Juana Morto 24.
Op 26 mei Theolindo. zoon van cie
heer en mevrouw J. Geerman-Ma
luro
— Macuarina 158.
Op 27 mei Roiando Marciso Z60n
van de heer en mevrouw E, H. Blan
■o-Guadarrama — Ponton 37.
Huwelijk: Op 27 mei werd hot hiiwei.jk voltrokken tussen: John Oreer
Etienne en Marie Constance Wamer
— Tarabana 5.
Burgerlijke Stand
Oranjestad. — Op 20 mei werd ge
boren: Roy Ronny, zoon van de
heer en mevrouw J. D. Semeleer
Erasmus. Ponton 71.
Op 22 mei Rita Maria, dochter van
de heer en mevrouw C. F. Vrolijk

Geerman. Piedra Plat 87a.
Op 23 mei Madelene Bernardine,
dochter van de heer en mevrouw A.
.da Silva-Rrasmijn. Bernhardstr. 90.
Op 25 mei Francisca Girigoria,
dochter van de heer en mevrouw O. Kick-Quandt. Warawara 6. en Ma
nuel Andrade, zoon van de heer en
mevrouw M. A. da Corte-de Gou
veia. van Walbeeckstraat 3.
AniH^UR GEVRAAGD door er'kaanse familie GEM. WONING
Iriet 3 slaapkamers, liefst twee
badkamers. Aanbiedingen schriftelijk aan
"et kantoor AMIGOE,
|°t,cellisrraat 16 opder tte' A.
EILANDGEBIED ARUBA
Ontvanger van het eilandgebid Aruba maakt hierbij bekend, dat de
,an maningen voor WATERLEVERING over de maand MAART 1959
° '8 MEI 1959 zullen worden verzonden en dat de aanmaningskosten
ervoor vanaf 29 MEI 1959 in rekening zullen worden gebracht.
Aruba, 22 mei 1959.
'ROOU9RAS PESOKtTOjB
! IJORGRANO LARGO Dtt
pf[\r ÏNVASADO POR
K Sf AUMONT.TEXAS.PRODUCTO Dt E.U.A-j|
' fiT
AH!
Ja SOPUEE
ffhlteßoc^
Sparkling water
BRITANIA
Tel 12378
■WESï- E N D fe
DONDERDAG, VRIJDAG. ZATERDAG 7 en 9 P.M. g
ZONDAG 10.30 A.M. en 8.30 l'.M. E
itioneler dan ooit. £
,;ren. m
1 TARZAN'S FIGHT FOR LIFE (TARZAN LUCHA POR SU'VIDA) t
Eve Krent als |anc
- Rickie Sorense.i *J
Jill Jarmyn on Cheta P
\:rika. In opwindende ge- jj
ddieren, vijandige Pygmeeën en woes- u
E
' f. 1.50 -f. 0' MetKindrrt-n geen toegang.
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
' GESLOTEN WEGENS INVENTARISATIE
■ HENDERSON
I
Vricskamer afd.
' Maandag 1 Juni 1959
Toko's i
Modezaakaf deling
Maandag. Dinsdag, Woensdag
Resp. 1, 2, % Juni 1959
I|ji I ;
• Feita sm ardor di
/ navaja ni jabón!
i4{ (j42£&' E mentol ta fria... asina, eu e
!_L ""51 \ 1 Crema di Feita MENNEN Mentoolv_s[ Jm lada e ardor picante ta caba, eu ta
[mM *Wt
:1 na bo cara ora bo tci,a ru
I f-Jt 'i ion. Bo cara ta keda frescu ora
/| / , eu MENNEN.
JU ta suaviza bo bida
xxxxxxxjrxxxxzxxxxxxxxxxxxxzxxxxszxxxxxx /p; JJRpgx \\l_L
3 U KUNT MEERKOPEN M
KOOPT U VOORDELIGER BIJ: #17 M CT.C. C.T.C. s
==i ( M m \ OTRABANDA METROPOLIS C

' \ /Y?s_ff v \ Roodeweg Breedesrraat f JM VXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ
fcÖNDÊRdAO 28 MEI 1559 AMIGOE Dl CÜ&ACAO 5
Milwaukee, San Fransisco en
Los Angeles boeken winst
Camilio Pascualpitcht „2-hitter”voor 6-0 zege van Washington op Orioles
American League: ,
De wedstrijd tussen de Detroit
Tigers en de Kansas City Athlel.'cs vond wegens zware regens geen j
doorgang.
Andey Carey (2) en Bill Sko"
(7) sloegen homeruns voor de New
York Yankees en Duke Maas (3—2) pitchte met behulp van Ryne Duren in de negende inning, een ,,Iour
hitter" en de Yankees wonnen 3—2 van de Boston Red Sox. Pete
Runnels sloeg een „two-run" homerun in de negende inning voor Bos- j ton. Ike Delock (5—2) was de ver
liezende pitcher.
Linescore: Boston 000 000 002-2 5 0
New York 000 010 02
3 i 1
Early Wynn (7—3) pitchte een
„five-hitter" tegen zijn ex-co'legas,
de Cleveland Indians, waardoor de
Chicago White Sox met 5—1 won
nen. Earl Torgenson (3) en Sherman Lollar (7) sloegen homerun voor
Chisox. Bell (4—3) was de venlo
zende pitcher.
Linescore: Cleveland 100 000 000
1 5 0
Chicago 000 013 015 3 0

Harmon Killebrew sloeg zijn
16de homerun van dit seizoen vóór de Washington Senators met 2
man „on-base" in de eerste inning, en samen met Camilo Pascual's
„no-hit" pitching voor zeven ïn
nings was dit meer dan genoeg voor ] een 6—0 overwinning van de Sena- j tors op de Öaltimore Orioles. Gene j Woodlng sloeg Baltimore's eerste j
hit tegen Pascual in de zjver.de in- | ning en Albie Pearson volgde met
een rouble, maar een doublé play
hielp Pascual (4—4). Verliezende
pitcher was Ernie Portocarrero
(0—4).
Linescore: Washington 3P0 021 000 - 6 )2 0
Baltimore 000 000 000
0 :i 0
De stand in de American Llagv.e:
Cleveland 24 14
Chicago 24 16 1
Baltimore 23 18
Washington 20 22 6
Kansas City 17 20
Detfoit 17 22 :*/i
Boston, 16 22 3
New York 15 22 8V«
Wedstrijden van vandaag in de
American League:
Kansas City in Cleveland
avonds) Herbert (4->—3) tegen Grant
(3—0).
Detroit in Chicago ('s avonds)
Lary (5—3) tegen Shaw (4—0). Baltimore in New York ('s avonds) Wilhelm (6—0) tegen Terry (2—1).
Boston in Washington ('s,avonds)
Sullivan (1—3) tegen Ramos (4
—i).
National League:
Drie homeruns van de San Fr
cisco Giants en 3 ,.errors" van de
St. Louis Cardinals gaven de Giants' een 9—4 overwinning gistermiddag.
Cepeda (9), Mays (9) en Rodgers (6), j sloegen homeruns voor de Giants. I
Musial (4) en Tate (1), sloegen ho
• j
meruns voor de Cardinals. Johnny
Antonneli (6—2) was de winnede
pitcher en Blaylock (2—) de v _v
liezer. Linescore: St. Louis 011 110 000 4 8 3
San Fran. 023 010 03
9 7 2
Don Drysdale (5—4) pitchte cc»
„five-hitter" tegen de Chicago Cubs voor een overwinning van 4—l van de Los Angeles Dodgers. Ernie
Banks (11) sloeg een homerun, voor de enige run tegen Drysdale. Glenn Hobbie (5-M) was de verliezende
pitcher. Linescore: Chicago 000 001 000 -15 1
Los Angeles 000 220 00
4 ii 0
De Pittsburgh Pirates, „scoorden
drie runs in de negende inning tegen Warren Spahn (6—5) maar dat bleek niet voldoende, daar dj Mil
waukee Braves toch met 4—3 wonnen. Eddie Mathews (15) sloeg een
homerun voor de Braves. Vernon
Law (4—2) was de verliezer.
Linescore: Pittsburgh 000 000 003-3 9 2
Milwaukee 010 111 00- 4 a 1
De Cincinnati Redlegs sloegen i
homeruns en wonnen met 10—4 van
de Philadelphia Phillies. FranK
Rolunson (11) sloeg er twee en Je
anrrere homeruns waren van Vada
Pinson (5) en Ed Bailey (3). Pinson
sloeg ook een doublé en, een triplc. Bob Purkey (5—5) was de winnen
de pitcher en Robin Roberts (2—4)
de verliezer. Linescore: Philadelphia 000 300 001-4 10 0
Cincinnati 2,02 221 01
10 14 0
Destand in de National League
Milwaukee 25 14
San Francisco 23 18 3
Los Angeles 23 21 4V«
Pittsburgh 20 20 .">■ i
Chicago 21 22 0
Cincinnati 20 21 0
Si. Louis 17 23 <- ! 'i
Philadelphia 15 25 10' i
Wedstrijden van vandaag in de
National League:
Pittsburgh in Milwaukee ('s mid
dags) Daniels (2—2) tegen Jay (2-2).
St. Louis in San Francisco ('s
middags) Jackson (3—5) tegen Sanford (6—4).
Philadelphia in Cincinnati ('s
avonds) Owens (2—3) tegen Nuxhall (2—2).
Chicago in Los Angeles (starting
pitchers niet bekend).
Nationalistisch Ohina
uit I.O.C.
Muenchen.
— Het internationale
Olympisch Comité heeft vandaag het Olympisch Comité van nationalis
tisch China uit de organisatie gestoten, omdat het niet geacht kan worden het Chinese grondgebied in zijn ge
heel te vertegenwoordigen.
Engeland heeft contin
gentbeperkingen op
Londen. — De Engelse regerinr
heeft vandaag de opheffing bekendgemaakt van het merendeel der con
tingent-beperkingen, die nog var
kracht waren inzake de invoer uit
de dollarzone. Alsmede die met be
trekking tot sommige produkten. die
uit West-Europa worden ingevoerd
Deze nieuwe Liberalisatie-maatre
gel, die mogelijk is gemaakt door het gunstige verloop van de Engelse betalingsbalans, treedt 8 juni in wer
king.
Omaha (Nebraska) — Koning
Boudewijn van België heeft van
daag met nadruk tegengesproken,
dat zijn vader, ex-koning Leopold,
een „officieuse minister" zou zijn.
Op vragen van journalisten om
trent de berichten, dat zijn vader
besloten zou hebben het koninklijk paleis van Laeken te verlaten in
verband met de kritiek op de te
grote invloed, die hij op de beslis
singen van zijn zoon zou hebben,
antwoordde Boudewijn, dat deze
veronderstelling onjuist is.
J.P.F. Canasta-Drive
Willemstad
— De Canasta drive
om de Garage Antill. en Zuster
Comvalius-beker vond gisteravond
in het J.P.F.-gebouw wederom
voortgang.
De stand ziet er nu als volgt uitr
éCS
— VCD 16— 2
JPF 2
— Cas Cora 10— 8
JFF 1
— VCD 2 10— 8
JPF 2
— CCS B—lo
Agüïlas
— JPF 1 8-10
Dragons
— Aguilas 18
— 0
NASV
— Dragons 2—16
Cas Cora
— VCD 1 B—lo
VCD 1
— NASV 14— 4
De avond prijzen gingen naar de
heren:
Ligeon
— Boedhoe 13600
Heymans
— Killop 93Ó0
Robles
— Meyer 8975
Linkers — Kleiberg 8695
Nederland verliest in harde wedstrijd van SCHOTLAND KEES RIJVERS speelde
goede jubileum-wedstrijd
Amsterdam.
— De voetbalwedstrijd
Nederland-Schotland is geëindigd met eên 2-1 overwinning voor de Schotten, die voorsprong hebben be
haald nadat de tweede helft was ingegaan met een stand van 1-0 voor het Nederlandse elftal. Dit doelpunt voor Nederland was in de 18e minuut ge
maakt door Cor v.d. Gijp, die op de
linksbuitenplaats was ingevallen voor V.d. Linden, die wegens een blessu
re in deze wedstrüd verstek moest
laten gaan. In de eerste helft kon worden gesproken van een klein Neder
Iands overwicht.
In de elfde minuut van de tweede
helft gelukte het Collins door een
harde bal gelijk te maken voor de
Schotten, die 9 minuten later door
Leggat de gelijke stand in een 2-1
voorsprong voor Schotland wisten om te zetten. Tegen het einde deden zich door ruw spel enkele incidenten voor.
Gezien het over het algemeen uit
stekende spel van de Nederlandse
ploeg wordt de uitslag van Nederlandse zijde wel enigszins teleurstellend geacht en zou een gelijk spel ver
diend zijn geweest.
Volgens de mening van de radio
verslaggevers hebben de Schotten de twee" kansen, die zij in de tweede
helft kregen, deskundig uitgebuit.
Van de Nederlandse spelers hadden
zij vooral lof voor de beide invallers, Kraay van DOS en V.d. Gijp van
Feyenoord.
Canjels was tegengevallen. De
Schotse beroepsvoetballers hebben
echter iets beter voetbal laten zien
dan de Nederlands ploeg.
Als hun algemene indruk zeiden
deze verslaggevers, Jan de Troye en Ir A. van Emmcnes, dat de laatste
drie belangrijke wedstrijden van het seizoen, die tegen Turkije, Bulgarije en Schotland hebben aangetoond, dat het Nederlandse elftal een stuk sterker is dan in voorgaande jaren, hetgeen zij toeschreven aan de invoering van het betaalde voetbal, dat de Nederlandse positie in het internatio
nale voetbal hoger op heeft gebracht.
De Schotse overwinning was wel
een ruime beloning voor het bijzonder matige en vaak veel te harde
spel. Het overwicht, dat de Neder- I
landse ploeg voor de rust had, was |
stellig groter dan dat van de Schotten na de hervatting. In het bijzonder rechtsbinnen Kees Rijvers, die zijn
verjaardag vierde en zijn 25e wed
strijd voor de Oranjeploeg speelde,
was zeer actief. Ook rechtshalf No
termans speelde een uitermate ver
standige partij. Op invaller-linksback Kraay na, was de Nederlandse de- j
fensie zeker voldoende.
Tezamen mef" linksouiten Coen
Moulijn heeft Rijvers het de geroutineerde Schotse spil Evans bijzonder moeilijk kunnen maken.
De 1-0 voorsprong, die de Oranje
ploeg bij de rust had, was dan ook
ruimschoots verdiend.
Helaas bleek ook nu weer, dat Mou
lijn slechts een speelhelft op volle
kracht kan spelen. Notermans maakt na de hervatting enkele kostbare fouten en de „vaart'" was uit de Nederlandse voorhoede. De Schotten heb
ben de zege dan ook niet behaald
doordat zij, zelf na de hervatting boter gingen spelen, Maar eerder door het minder go<.-de spel van de Neder
landers in de tweede helft. Het gebrek aan stootkracht in de anv
brek aan stootkracht in d' noodlottig geworden. Mi
Canjels, die in Sofia ti
een goede wedstrijd speelt!. ditmaal volkomen. Rechtsbuiten der Kuil kwam slechts bij vlagen tot
goed spel. De voor Tony van
| Linden ingevallen Van der Gijp
, het tussen de falende Canjels i
individualistische Moulijn zei
lijk en wanneer men deze fac
in aanmerking neemt, heet; Gijp zeker niet slecht gesp; doelpunt was-van zeer goed
Eigenlijk was Kees Rijvers de eni
ge man in de Nederlandse aanval, die voor als na de hervatting tol
„voldoende" kwam.
KEES RIJVERS
jubileum.,..
Daders van Lynch-partij van een kleurling bekend?
Chirago — Volgens de „Chii Tribune" weet het Amerii. derale bureau van onderzoek (FBI)
wie verleden maand de 23-jarige
neger Mack Charles Par' ■
gevangenis van
Amerikaanse staat Alabama, heb
ben ontvoerd en vermoord. (P was gevangene gezet op besehuldi
ging van schending van een blanke
vn u
Het bind meldt in een telegram uit Washington dat de FBI cl
men der betrokkenen heeft verstrekt aan gouverneur Coleman van Missisippi. Hierin wordt ook mel
ding gemaakt van een mededeling
van gezaghebbende zijde,
welke de. FBI er achter is g< komen
dat de daders de avond voor' de
ontvoering bijeen zijn gekom
plannen hebben beraamd voor de
uitvoering ervan.
De lynchers zonden door het bedreigen van autoriteiten van Po
plarville erin geslaagd
sleutel te krijgen, van de cel i.
in Pqrker was opgesloten. Na de j
ontroering en de moord op hun
slachtoffer zouden zij opnieuw bijeenkomst hebben gehad, waarop
was afgesproken een volstrekt stilzwijgen over de gehele zaak ;.
trachten. l
Sportuitslagen
PANAMERIKAANSE SPELEN
Chicago — Drie landen. Sur in,
Nicaragua cri Ecjuador, zijn aan
vaard als deelnemers aan de Pan-i Amerikaanse Spelen, die van 27
augustus tot 7 september in Chi
cago worden gehouden. Hierdoor is het aantal landen, dht oan deze
Spelen deelneemt, gesl
terwijl het verwachte athleten 2300 bedraagt.
VOETBAL
Siegen
— In het Westduitse Sie
gen heelt. het amateurei
West Duitsland met 2—o gewonnen
' van de Engelse amateurs, beide
doelpunten werden voor de ru
( scoord.
BOKSEN
Luzern '— In de kv.
halfzwaargewicht van de
bokskampioerischappei teürs, die te
Nederland
van der Velden door k:o: in -l
eerste ronde verloren van de Pool
Pietrzykowski, die in 1957 Euro kampioen middcngev
VOETBAL
Moskou
— De Engelse cc
sieclub Totten-ham Ho' ft te
Moskou met I—o gewonnen v..n
Torpedo Moskou, dat momenteel de
derde plaats bezet in de Russische
competitie.
P.v.d.A. zal zakelijke
oppositie voeren
Den Haag. — x. • Dei
Haai? hel '' ove
dj
Nederlar
van haar zit!
In di
de i'
mr.
de!en ook oud-mini. Ta over dez?
schenen.
dat mor'
over hot d
Vruins Slot, -.
het departement jui t.
meen af of het ni partementen op te heffen vo o
nieuwe zijn.
i van de E
Anderlecht.
I
Dinsdagmiddag heett premier proj. dr. J.E. d
mer deregeringsverklaring afgelegd. De pre
van de regeringsverklaring, links mr. Luns' en d nis.
Premier Menzies over Nieuw Guinea
Indonesie zal geen geweld
gebruiken
r Washington.
— Premier Menzies van
p Australië heeft maandag op een lunch
n de Amerikaanse persverenigiag
''commentaar geleverd op het geschil
' ever West-Nieuw-Guinea tussen Ne
-1 derland en Indonesië. Hij verklaarde
. Australië, van het ontstaan van
geschil af, het standpunt heeft
" ingenomen dat West-Nieuw-Guinea
" Nederlands gebied is.
n i Hij ' in au verband naar
t* bezoek van de Indonesische mi
nister van buitenlandse zaken, Su
bandrio, aan Australië. Bij dit be
■n wij Subandrio gevraagd,
arom Indonesië de kwestie niet
voor het internationale gerechtshof
brengt om te laten uitmaken of- het
che eis betreft, aldus
■ndrio heeft hierop gc
-1 dat de aanspraken van In»p West-Nieuw-Guinea niet
1 van juridische, maar van politieke
■ aard zijn. Subandrio beeft toen sehrif|
'gelei-d, «lat Indonesië geen .
r geweld
zal gebruiken bij te oplos|
van dit geschil. Wij hebben nu I
" dus een verklaring van een verant
inister dat er geen ge
I zal worden gebruikt en, wij
orop dat Indonesië het ge
-1 I voorleggen aan het
male gerechtshof, aldus
* I Mer-:
Breekt op 1 junistaking
uit in Spanje?
Madrid Volgens
° nb
fabrie^ geruchten zijn in enkeie
,ri d
»''
-,
en werkplaatsen te Mao arbei
schriften ontdekt, waarin ders worden aangespoora a
op 1 juni a.s. neer te uj'
11 april werden in de rn o
versiteiten van Spanje,
°* fiet
e
van Barcelona geheime
verspreid, waarin de dajr K
1
worden opgewekt z'ch .
s °
een evC
de arbeiders te tonen m
-tuele stakingsactie. org»^
Naar verluidt, schijnt
v*
satie van deze oproep
communistische oorsprong
Adenauer te New
Conferentie te Geneve
leidt tot „jets”
11 f 1
Washington — HedenniorF
president Eisenhower in dg (jr*
Huis met de ministers l
a " jts!«",
te Vier over Berlijn en
1 beraadslaagd aldus een O
Kxng van het Witte HuisdX
Deze vergadering,
ook Gromyko deelnam, z °
zameflw
gehouden voor een ée t,ui te

diner, waarvan ook ande.an 8> le
landse functionarissen ministers zullen deelnemen<p
Bondskanselier Adeni7 w"> e
„t
West-Duitsland verklaard s
dag na een bezoek aan v
Eisenhower te geloven o !
neefse conferentie tot »
. leiden. Fisen n°V Het onderhoud van »
uUr.
en Adenauer duurde cc "
ricia»r
i(,f
Duitse Bondskanselier { ff»
tegenover verslaggever sPrOK
ide Geneefse conferentie s ve
:te heben, maar

wachtte hij wel enig re* . 4» ;
Geneve. Eisenhower en ' K cne
l()
het volledig over het er
de algemene toestand in
- eens geworden. Een to
dc vragen voor Adenaue • .
C.A.O. gesloten op
Nieuwpoort
ernstad.
— Naar wij van dc
r lïr. Stewart president van de Mijn
j werkersbond vernemen, is gister
-1 een Collectieve Arbeidsover1
| eenkomst gesloten tussen de MijnJ
iatschappjj Curacao N. V. (Nieuw- '
poort) en de Unie van Mijnwerkers
) op Curacao. Beide partijen toonden j
. h tevreden met de inhoud van de
,ze Overeenkomst.
AMIGOE DI CURACAO 6
'
EILANDSHMOSVEHKIEZING \tt
Hierbij wordt ter openbare kennis gebracht, dat de besluiten «
. der op 25 mei 1959 in het eilandgebied Curacao gehou
rt vall
kiezing zijn vastgesteld, voor eenieder ter inzage liggen ten ka
bevolkingsregister, Pietermaai 23.
Het Hoofd van de afd. 8.5., B
A. LT. HOLLANDER.
f EHJHD6EBIED GUUGH
Onderhoud en schoonhouden
kantoormachines
Openbare aanbesteding voor het onderhoud en schoonhouden
verrichten van kleine reparaties daaronder begrepen
— van
•s van alle kantoren van het eilandgebied. _. erkrijg'
' Nadere inlichtingen en de voorwaarden der aanbesteding znr> af
.
op het Centraal Bestuurskantoor, Afdeling Algemene Zake ,
- n
- "•
. ■ des v0°f
'
Inschrijvingen in te zenden uiterlijk op dinsdag 16 juni 19'
middags om 11 uur.
<
.(( j
Het Bestuurscollege v/h Eilan ge
Curacao, De Gezaghebber, M. P. G}>*
De Secretaris, J. W. ELLIS.^^^
ƒ Zeer .grote keuze 1
I HeSCHENKEN lp I
|1 | Com " 151 5 Gouden kruisjes v.a. 4.50 j
jComnru Gouden medailles „ 4.— I f f I
| Communie I ■ \ \n
_ ~, „. , . . 5 J / I } • • J l i Gouden kettuikjes „ 4.
— > '
, y'
Meisj3s-en in extra voordelige prijzen | f /
H Dosspeldcn, das! en manchetknopen in goud en doublé ï'ff!' I
■ Kruisje-s cofc in granaat en marcasiet vanaf 1.80. \J / f
\ SPMiTi&n^FUHRMANNJ 1 CU RAC A-O \S t A R U 3 A fi". Z -•*!""' __^I/
Rhoda-Westerkwartier 6—5. Door
deze uitslag werd Rhoda Korfbal
kampioen van Noord-Holland. Foto: Voor dit kampioenschap moesten
di uames evenwel flink vechten. 1
DONDERdAG 28 MEI 1959

Full Text / Transcription of AMIGOE-1959-05-28 (2024)
Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Rev. Leonie Wyman

Last Updated:

Views: 5263

Rating: 4.9 / 5 (59 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Rev. Leonie Wyman

Birthday: 1993-07-01

Address: Suite 763 6272 Lang Bypass, New Xochitlport, VT 72704-3308

Phone: +22014484519944

Job: Banking Officer

Hobby: Sailing, Gaming, Basketball, Calligraphy, Mycology, Astronomy, Juggling

Introduction: My name is Rev. Leonie Wyman, I am a colorful, tasty, splendid, fair, witty, gorgeous, splendid person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.